АНКЕТНА КАРТА за участие в занимания по интереси в проект „ТВОЯТ ЧАС“

Ако детето Ви желае да участва в извънкласни дейности и Вие го подкрепяте, ето каква карта ще трябва да попълни то. Дейностите се финансират по:Проект BG05M2OP001-2.004-0004

„Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности 

(ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“

и се целят следните  резултати:

  • Развитие на потенциала за учене, разгръщане на заложбите и способностите в избрани от учениците области;
  • Преодоляване на образователните дефицити и пълноценно участие в образователния процес;
  • Образователна интеграция чрез формиране на общности на интереси;
  • Повишаване на мотивацията за учене и придобиване на по-висока увереност в собствените сили и знания;
  • Придобиване на знания и компетентности, които не са част от задължителната училищна подготовка.

 

АНКЕТНА КАРТА

 

за УЧЕНИЦИ, които желаят да участват в занимания по интереси в проект „ТВОЯТ ЧАС“

 

 

            С тази анкета искаме да научим от теб малко повече за твоите интереси и дейностите, в които си участвал в извънучебно време и които не са част от учебната програма в училище.

            Твоите отговори ще помогнат при включването ти в заниманията по интереси чрез участие в предпочитана от теб извънкласна дейност.

            Не се притеснявай да споделиш своето желание и да отговаряш свободно и без притеснения.

 

Име, презиме, фамилия………………………………………………………………………………

клас………………………………………………………………………………………………………

 

1. Кой е любимият ти учебен предмет?

1.1. (за 1-4 клас)

 

ИНСТРУКЦИЯ: Отбележи с Х в празното квадратче

Български език и литература           □                                                         Математика                                       □

Роден край/Човекът и обществото  □                                                         Околен свят/Човекът и природата  □

Изобразително изкуство                   □                                                         Домашен бит и техника                     □

Физическо възпитание и спорт       □                                                         Информационни технологии          □

Музика                                                □                                                          Английски език                                  □

Немски език                                        □                                                         Френски език                                      □

Руски език                                           □                                                         Испански език                                    □

Италиански език                                               □                                                         Друг чужд език                                    □

 

1.2. (за 5-8 клас)

ИНСТРУКЦИЯ: Отбележи с Х в празното квадратче

Български език и литература           □                                                         Математика                                       □

История и цивилизация                    □                                                         География и икономика                   □

Човекът и природата                         □                                                         Информационни технологии          □

Изобразително изкуство                   □                                                         Музика                                                □

Домашна техника и икономика     □                                                         Физическо възпитание и спорт       □

Спортна подготовка (спортно у-ще) □                                                       Технологии                                         □

Английски език                                  □                                                         Немски език                                        □

Френски език                                      □                                                         Испански език                                    □

Руски език                                           □                                                         Италиански език                                               □

Друг чужд език                                    □

 

1.3. (9-12 клас)

ИНСТРУКЦИЯ: Отбележи с Х в празното квадратче

Български език                                   □                                                         Литература                                          □

Математика                                       □                         Физика и астрономия                       □

Химия и опазване на околната среда □                                                    Биология и здравно образование   □

География и икономика                   □                                                         История и цивилизация                    □

Информатика                                     □                                                         Информационни технологии          □

Психология и логика                        □                                                         Етика и право                                     □

Музика                                                □                                                         Изобразително изкуство                   □

Физическо възпитание и спорт       □                                                         Английски език                                  □

Немски език                                        □                                                         Френски език                                      □

Испански език                                    □                                                         Руски език                                           □

Италиански език                                               □                                                         Друг чужд език                                    □

 

Друг учебен предмет                          …………..

 

 

2. Имаш ли хоби и какво е то?

ИНСТРУКЦИЯ: Отбележи с Х в празното квадратче

□ да                     □ не

 

 

какво е твоето хоби …………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

3.  Посещавал/а ли си извънкласни и извънучилищни дейности през миналата учебна година?

ИНСТРУКЦИЯ: Отбележи с Х в празното квадратче

                                                                              в училище                                                          извън училище

Посещавал/а  съм  □                            Посещавал/а  съм  □

Не съм посещавал/а □                          Не съм посещавал/а □

 

 

 

4. Какви извънкласни и извънучилищни дейности си посещавал/а през миналата учебна година?

ИНСТРУКЦИЯ: напиши

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

5. Искаш ли да участваш в извънкласни дейности по интереси, организирани от училището? Са

ИНСТРУКЦИЯ: Отбележи с Х в празното квадратче

ИНСТРУКЦИЯ: Отбележи с Х в празното квадратче

                Да □                                                    Не □

 

 

 

6. В какви извънкласни дейности искаш да участваш ?

 

ИНСТРУКЦИЯ: Напиши в каква дейност по интереси би желал/а  да участваш

………………………………………………………………….. ………………………

…………………………………………………………………… …………

……………………………………………………………………………….

 

 

 

 

 

7. Кога предпочиташ да посещаваш извънкласните дейности?

 

ИНСТРУКЦИЯ: Отбележи с Х в празното квадратче

                                                                                                                              Да           Не

В учебните дни, след приключване на задължителните часове                □    □

През ваканциите                                                                                                              □    □

В почивните дни                                                                                                            □    □

В заниманията по интереси и организиран отдих                                                  □      □

и физическа активност

(при целодневна организация на учебния ден)

 

 

 

 

Ученик…………………..                                                           Родител……………………

 

 


Как Лесно да Направим Секси Топ от Блуза

Изберете си някоя от показаните идеи и действайте! Бързо и лесно ще попълните и подновите летния си гардероб.

Powered by WordPress | Designed by: free css template | Thanks to hostgator coupon codes and shared hosting