Кандидатстване в V клас на природо-математическите гимназии

Ако детето Ви проявява способности и желание да получи задълбочена и качествена подготовка по математика или природни науки още от V клас и ще кандидатства в профилирана гимназия, запознайте се със следните документи:

 1. Организация на дейностите по прием на учениците в V клас в профилираните гимназии с профил“Математически“ и профил“Природни науки“ за учебната 2019/20 година. -20190418081235164.pdf
 2. Заявление за участие в приема за V клас в в профилираните гимназии с профил“Математически“ и профил“Природни науки“ за учебната 2019/20 година.- 20190418081303287.pdf
 3.  Служебна бележка за резултатите от олимпиади или състезания в областта на математиката. – 20190418081326069.pdf

Вътрешни правила на СМГ „Паисий Хилендарски“ за реализирането на държавен план-прием на ученици в V клас в Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“.

Вижте още:

 

Прием в първи клас в София за 2019/20 година

СИСТЕМА за  прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията  на Столична община

Приета с Решение No 83  по Протокол No 48  от 22.02.2018  г .,  в сила от 1.03.2018  г .,  изм .  и доп . ( отстранени технически грешки )  с Решение No 173  по Протокол No 49  от 15.03.2018  г .,  изм  . и доп . ( отстранени технически грешки  ) с Решение No 225 по Протокол No 51 от 5.04.2018 г ., изм . и доп . ( отстранени технически грешки)   с Решение No 309  по Протокол No 53  от 17.05.2018  г .,  изм.  и доп . –  Решение No 129 по Протокол No 72 от 14.03.2019 г.

grd.pdf sistemazapriemnauchenicivparviklasvobshtinskiteuchilishtanateritoriqtanastolichnaobshtina2019.

pdf prilezhashchi-rayoni-na-uchilishchata-za-priem-v-prvi-klas.pdf

1. График на дейностите за прием на ученици в първи клас за предстоящата учебна 2019/2020 година:

СРОК ДЕЙНОСТ
29.03.2019 г. Обявяване на брой места и на прилежащия район на училището за прием на ученици в първи клас.Информация за брой места се обявява на интернет-страницата на училището, а за прилежащия район – на интернет-страниците на училището и на Столична община.
от 15.04.2019 г. до 15.05.2019 г. вкл. Подаване на заявления от родителите за прием на ученици в първи клас.
03.06.2019 г.в 17.00 ч. Обявяване на списъците на приетите ученици на първо класиране.
от 04.06.2019 г. до 06.06.2019г. вкл. до 17.00ч. Записване на учениците, приети на първо класиране.
06.06.2019 г. – в 18.00 ч. Обявяване на незаетите места за второ класиране.
от 07.06.2019 г. до 10.06.2019г вкл. до 12.00 ч. Подаване на заявления за участие във второ класиране.
10.06.2019 г. – в 18.00 ч. Обявяване на списъците на приетите ученици на второ класиране.
от 11.06.2019 г. до 12.06.2019г вкл. до 17.00 ч. Записване на учениците, приети на второ класиране.
12.06.2019 г. – в 18.00 ч. Обявяване на незаетите места за трето класиране.
от 13.06.2019 г. до 14.06.2019г вкл. до 12.00 ч. Подаване заявление за участие в трето класиране.
14.06.2019 г. – в 18.00 ч. Обявяване на списъците на приетите ученици на трето класиране.
18.06.2019г. до 17.00 ч. Записване на учениците, приети на трето класиране.
20.06.2019 г. Обявяване на свободните места след трето класиране
от 21.06.2019 г. до 13. 09.2019 г. вкл. Попълване на свободните места след трето класиране и публикуването им на интернет-страницата на училището и на РУО София-град

2. Критерии за прием на ученици в първи клас съгласно Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища:

No                                     А. ВОДЕЩ КРИТЕРИЙ

8.1                     ПЪРВА ГРУПА- деца с постоянен / настоящ адрес  в прилежащия район  на училището и постоянният  /настоящият им адрес не е променян в последните над 3  години преди подаване на заявлението.

Деца, чиито братя или сестри до 12-  годишна възраст са ученици в същото училище .

8.2                     ВТОРА ГРУПА –  деца  с постоянен /настоящ адрес в прилежащия район на училището повече от 1  година ,  но постоянният / настоящият им адрес е променен в периода през последните от 1  до 3  години преди подаване на заявлението;

8.3                      ТРЕТА ГРУПА –  деца с постоянен / настоящ адрес в прилежащия район на училището ,  но постоянният / настоящият  им адрес е бил променен  през последната една година преди подаване на заявлението ;

8.4                        ЧЕТВЪРТА ГРУПА-  деца с постоянен/ настоящ адрес извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението;

Б. ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРИТЕРИИ

8.5. Дете с трайни увреждания над 50 % – 6  т .

8.6. Дете с един или двама починали родители – 6  т .

8.7. Други деца от семейството над 12- годишна възраст, обучаващи се в училището – 4  т.

8.8. Деца ,  завършили подготвителна група в избраното училище – 4  т .

8.9. Дете от семейство с повече от две деца – 5  т.

8.10. Дете ,  настанено за отглеждане в приемно семейство или семейство на роднини и близки по чл. 26  от Закона за закрила  на детето ,  както и дете с един неизвестен родител и осиновено дете – 3   т.

8.11. Деца – близнаци – 5  т.

8.12. Дете с постоянен / настоящ адрес в прилежащия район ,  граничещ  на прилежащия район на училището – 5  т. / Прилага се след изчерпване на възможностите за прием на ученици от първа ,  втора  и трета група от водещия критерий /

8.13. В случаите, когато броят на кандидатстващите деца ,  отговарящи на еднакви условия ,  е по голям  от броя на свободните места ,  се прилага   процедура на случайно избрани входящи номера на тези деца .

3.ПРИЛЕЖАЩИ РАЙОНИ НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС

Свали документ

4.Заявление за кандидатстване за прием в първи клас:

Приложение No 1

ДО ДИРЕКТОРА НА …………………………….

Вх .No

ЗАЯВЛЕНИЕ

От ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

/три имена на родителя / настойника

Постоянен/настоящ адрес …………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Телефон за връзка …………………….e-mail……………………………………..

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

Заявявам, че желая синът/ дъщеря ми ………………………………………………………………………………………………….

да бъде приет /а в повереното Ви училище в I клас за учебната 2019/2020 година.

Декларирам, че синът/дъщеря ми  отговаря на следните критерии:

No                                     А. ВОДЕЩ КРИТЕРИЙ

8.1                    ПЪРВА ГРУПА- деца с постоянен / настоящ адрес     в прилежащия район  на училището и постоянният  /настоящият им адрес не е променян в последните над 3  години преди подаване на заявлението.

Деца, чиито братя или сестри до 12-  годишна възраст са ученици в същото училище .

8.2                     ВТОРА ГРУПА –  деца  с постоянен /настоящ адрес в прилежащия район на училището повече от 1  година,  но постоянният / настоящият им адрес е променен в периода през последните от 1  до 3  години преди подаване на заявлението;

8.3                      ТРЕТА ГРУПА –  деца с постоянен / настоящ адрес в прилежащия район на училището ,  но постоянният / настоящият  им адрес е бил променен  през последната една година преди подаване на заявлението ;

8.4                        ЧЕТВЪРТА ГРУПА-  деца с постоянен/ настоящ адрес извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението;

Б. ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРИТЕРИИ

8.5. Дете с трайни увреждания над 50 % – 6  т .

8.6. Дете с един или двама починали родители – 6  т .

8.7. Други деца от семейството над 12- годишна възраст, обучаващи се в училището – 4  т.

8.8. Деца ,  завършили подготвителна група в избраното училище – 4  т .

8.9. Дете от семейство с повече от две деца – 5  т.

8.10. Дете ,  настанено за отглеждане в приемно семейство или семейство на роднини и близки по чл. 26  от Закона за закрила  на детето ,  както и дете с един неизвестен родител и осиновено дете – 3   т.

8.11. Деца – близнаци – 5  т.

8.12. Дете с постоянен / настоящия адрес в прилежащия район ,  граничещ  на прилежащия район на училището – 5  т. / Прилага се след изчерпване на възможностите за прием на ученици от първа ,  втора  и трета група от водещия критерий/

8.13. В случаите, когато броят на кандидатстващите деца ,  отговарящи на еднакви условия ,  е по голям  от броя на свободните места ,  се прилага   процедура на случайно избрани входящи номера на тези деца .

Заявявам, че желая синът / дъщеря ми да  изучава следните предмети в избираемите учебни часове :

4.

5.

6.

Заявявам, че  /желая/ не желая/    синът ми/ дъщеря    ми да посещава група за целодневна   организация на  учебния ден.

Уведомен съм, че  ако в процеса на кандидатстване настъпи промяна в обстоятелствата,  свързана с допълнителните критерии за класиране на учениците,   е необходимо да подам  допълнително заявление до директора на училището в сроковете, посочени в графика на дейностите .

Уведомен съм,че при установяване от Комисията на невярно декларирани от  мен данни, ученикът не се записва в училището . Мястото се  обявява за свободно за следващо класиране .

Информиран/а  съм , че при невярно декларирани данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от НК.

Родител:

/име, фамилия и подпис /

Служител:

/име, фамилия и подпис /

5.Училищата ще публикуват на интернет страницата си следната информация:

1. График на дейностите за прием на ученици в първи клас за предстоящата учебна 2019/2020 година.

2. Критерии за прием на ученици в първи клас съгласно Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища.

3. Определените прилежащи територии на училището .

4. Свободните места след всяко класиране в посочения в срок.

Детска плетена жилетка „Горски мъх“

За изплитането на тази красива и удобна жилетка е необходимо да имате известен напредък в плетаческото изкуство, но ако следвате стриктно указанията, може успешно да се справите, дори и да сте начинаеща. Дадения на картинката модел в нюансите на зелено носи наименованието „Горски мъх“, но по желание може да използвате прежда в избран от Вас цвят.

Обясненията са за жилетка за следните възрасти: 1-3 месеца, 6-9 месеца, 12-18 месеца, 2 години и 3- 4 години.

Обиколка на гърдите според размера:46 см, 52 см, 60 см, 64см и 70 см

Дължина според размера : 27 см, 29 см, 33 см, 37 см и 40 см

Материали:

 • Секционно обагрена прежда смес 75% вълна, 25% полиамид с дебелина 50 g / 205 м според размера: 150 гр, 150 гр, 200 гр, 200 гр и 250 гр
 • Чорапени / двуостри/ игли  с дебелина 2.5 мм и обръч  за плетене( държач за бримки)
 • пет копчета

Мостра: 26 бримки х 51 реда = 10 х 10 см

детска жилетка "Горски мъх"

детска жилетка "Горски мъх"

ИЗПЛИТАНЕ:

1.Жилетката се плете назад-напред с жартиерна плетка / всички бримки са лицеви/ от дясно на ляво като едно цяло парче. Последователността на изплитане на частите на плетивото е следната: започва се с лявата предница, после се плете левия ръкав, след това гърба, десния ръкав и накрая дясната предница. Обратно на нормалното изплитане, в този случай дължината на плетивото /жилетката/ се определя от дължината на редовете, а  ширината  - от броя на редовете. Използва се метода на късите редове, за да се получи клоширането на жилетката –  т.е. някои от редовете не се изплитат до края, а плетивото се обръща и след изплитане на реда на обратно се продължава със следващия ред .

2.Нанижете хлабаво според размера: 70, 76, 86, 96 или 104 бримки и изплетете 10 реда жартиерна плетка върху всичките бримки за оформяне на бието на предницата. После преминете към изплитане на комбинацията от къси и дълги редове, за да се получи постепенното разширяване на долу на жилетката. Тази комбинация съдържа 5 с различна дължина къси и един дълъг/цял/ ред.

3.* Изплетете 20, 22, 24, 26 или 28 бримки, обърнете плетивото и прехвърлете като лицева първата бримка, стегнете конеца и изплетете обратно късия ред. Изплетете 46, 50, 57, 65 или70 бримки от следващия ред, обърнете плетивото и прехвърлете като лицева първата бримка, стегнете конеца и изплетете обратно реда.  Изплетете 64, 70, 80, 90 или 98 бримки от следващия ред, обърнете плетивото, плъзнете първата бримки, стегнете конеца и изплетете реда на обратно.  Изплетете  46, 50, 57, 65 или70 бримки от следващия ред, обърнете плетивото и плъзнете като лицева първата бримка, стегнете конеца и изплетете обратно реда. Изплетете 20, 22, 24, 26 или 28 бримки, обърнете плетивото и плъзнете като лицева първата бримка, стегнете конеца и изплетете обратно късия ред. Изплетете един ред напред и обратно в цялата му дължина с  70, 76, 86, 96 или 104 бримки *.  Повторете от * до*.

След повторението ще получите два реда в горната част/ около врата/ на жилетката и 12 реда в долната част.

4.Когато ширината на предницата, измерена по средата на редовете стане според размера приблизително : 13.5, 15, 17,  18 или 19.5 см, прехвърлете първите  от към долната част 41, 45, 52,   60 или 65 бримки на допълнителен обръч/държач/. Срежете конеца и нанижете  на  иглата  36, 42, 46, 58 или 67 нови бримки в началото на реда. Ще получите общо: 65, 73, 80, 94 или 106 бримки на реда за започване на левия ръкав. Изплетете останалите на реда бримки, обърнете и изплетете реда на обратно. Продължете като плетете комбинацията с къси редове по следния начин:

5.*Изплетете 41, 47, 51, 63 или 72 бримки, обърнете плетивото и плъзнете като лицева първата бримка, стегнете конеца и изплетете обратно късия ред. Изплетете 59, 67, 74, 88 или 100 бримки, обърнете плетивото и плъзнете като лицева първата бримка, стегнете конеца и изплетете обратно късия ред. Изплетете всичките 65, 73, 80, 94 или 106 бримки, обърнете и изплетете обратния ред *. Повторете от * до *.

След повторението ще получите два реда в горната част/ около врата/ на ръкава и шест реда в долната част на ръкава.

6.Когато ширината на ръкава/ в най-широката му част/ стане: 16, 17, 18, 18 или 20 см, завършете първите 36, 42, 46 , 58 или 67 бримки на следващия ред от лицевата страна, изплетете останалите бримки на реда, обърнете плетивото, плетете  обратния ред и сега изплетете и останалите върху държача 41, 45, 52, 60 или 65 бримки. Общо на реда ще изплетете 70, 76, 86, 96 или 104 бримки. Сложете маркер на средната бримка на реда и продължете с комбинацията от къси и дълги редове за изплитане на гърба. Комбинацията се плете по същия начин както при лявата предница:

7.* Изплетете 20, 22, 24, 26 или 28 бримки, обърнете плетивото и плъзнете като лицева първата бримка, стегнете конеца и изплетете обратно късия ред. Изплетете 46, 50, 57, 65 или70 бримки от следващия ред, обърнете плетивото и плъзнете като лицева първата бримка, стегнете конеца и изплетете на обратно реда.  Изплетете 64, 70, 80, 90 или 98 бримки от следващия ред, обърнете плетивото, плъзнете първата бримки, стегнете конеца и изплетете реда на обратно.  Изплетете  46, 50, 57, 65 или70 бримки от следващия ред, обърнете плетивото и прехвърлете като лицева първата бримка, стегнете конеца и изплетете на обратно реда. Изплетете 20, 22, 24, 26 или 28 бримки, обърнете плетивото и плъзнете като лицева първата бримка, стегнете конеца и изплетете обратно късия ред. Изплетете един ред напред и обратно в цялата му дължина с  70, 76, 86, 96 или 104 бримки *.  Повторете от * до*.

8.Плетете повтарящата се комбинация от къси и дълги редове , докато ширината на гърба/ измерена от маркера до края/ стане 23, 26, 30, 32 или 35 см. Тогава прехвърлете първите от към долния край на иглата 41, 45, 52, 60 или 65 бримки на отделен държач. Срежете конеца и нанижете в началото на иглата нови 36, 42, 46, 58 или 67 бримки. На реда ще станат общо: 65, 73, 80, 94 или 106 бримки за започване на десния ръкав. Изплетете оставащите на реда бримки ипосле реда на обратно и продължете с комбинацията от къси и дълги редове по същия начин, както при левия ръкав.

9.*Изплетете 41, 47, 51, 63 или 72 бримки, обърнете плетивото и плъзнете като лицева първата бримка, стегнете конеца и изплетете обратно късия ред. Изплетете 59, 67, 74, 88 или 100 бримки, обърнете плетивото и плъзнете като лицева първата бримка, стегнете конеца и изплетете обратно късия ред. Изплетете всичките 65, 73, 80, 94 или 106 бримки, обърнете и изплетете обратния ред *. Повторете от * до *, докато ширината на ръкава/ в най-широката му част/ стане: 16, 17, 18, 18 или 20 см.

10.На следващия ред от лицевата страна завършете първите 36, 42, 46 , 58 или 67 бримки  и изплетете останалите бримки на реда, обърнете плетивото, плетете  обратния ред и сега изплетете и останалите върху държача 41, 45, 52, 60 или 65 бримки. Общо на реда  на иглата ще получите 70, 76, 86, 96 или 104 бримки. Продължете с комбинацията от къси и дълги редове за изплитане на дясната предница. Комбинацията се плете по същия начин както при лявата предница:

11.* Изплетете 20, 22, 24, 26 или 28 бримки, обърнете плетивото и прехвърлете като лицева първата бримка, стегнете конеца и изплетете обратно късия ред. Изплетете 46, 50, 57, 65 или70 бримки от следващия ред, обърнете плетивото и прехвърлете като лицева първата бримка, стегнете конеца и изплетете обратно реда.  Изплетете 64, 70, 80, 90 или 98 бримки от следващия ред, обърнете плетивото, плъзнете първата бримки, стегнете конеца и изплетете реда на обратно.  Изплетете  46, 50, 57, 65 или70 бримки от следващия ред, обърнете плетивото и плъзнете като лицева първата бримка, стегнете конеца и изплетете обратно реда. Изплетете 20, 22, 24, 26 или 28 бримки, обърнете плетивото и плъзнете като лицева първата бримка, стегнете конеца и изплетете обратно късия ред. Изплетете един ред напред и обратно в цялата му дължина с  70, 76, 86, 96 или 104 бримки *.  Повторете от * до*, докато ширината на дясната предница стане равна на ширината на лявата предница, без десетте дълги реда от бието. След това изплетете 10 равни дълги реда за бието на дясната предница. С малка кукичка изплетете на равно отстояние в горната част на ръба на дясната предница 4-5 илика за копчетата.

12.ЗАВЪРШВАНЕ:

Зашийте надлъжните шевове от долната страна на ръкавите и копчета върху ръба на лявата предница.

Ако искате жилетката да се закопчава отпред  по цялата дължина, когато изплитате бието на дясната предница междувременно направете и илиците за копчетата така:

Изплетете 4 равни дълги реда със всичките: 70, 76, 86, 96 или 104 бримки и тогава продължете като правите илиците както следва: изплетете *11, 12, 14, 16 или 17 бримки, завършете 2 бримки заедно*, повторете от *до* всичко 4 пъти, изплетете последните  две бримки. Обърнете плетивото и плетете обратния ред, като същевременно нанизвате по две нови бримки над всеки илик. Изплетете още 4 равни дълги реда  и завършете хлабаво всичките 70, 76, 86, 96 или 104 бримки на веднъж.

Зашийте ръкавите от вътрешната страна ръб до ръб и копчетата върху лявата предница под отворите на илиците.

Вижте още:

Плетена Жилетка за Бебе

Детска жилетка с жакардова плетка

Жилетка и шапка за момиче на 8 години

Плетена Жилетка за Момиче

Плетена Жилетка за Момче

Жилетка за 10-годишно момиче

Жилетка и Шапка за Бебе

Плетена Жилетка за Бебе

Рейтингова система и план-прием на висшите училища в Република България

Рейтингова система на висшите училища в Република България

Ако сте родители на зрелостници, или на завършващи през близките следващи години гимназисти, запознайте се с „Рейтингова система на висшите училища в Република България“, в която ще намерите всичката необходима информация за  тяхното бъдещо кариерно ориентиране и избор на висше училище.

Рейтинговата система на висшите училища в Република България е на  адрес:

http://rsvu.mon.bg/rsvu3/

Уеб-порталът „Рейтингова система на висшите училища в България“ е създаден през 2010 г. Последното обновяване на информацията  е за 2018 г. Изработването и поддържането на Рейтинговата система на висшите училища в България е осъществено благодарение на усилията на голяма група професионалисти и институции.

В Рейтинговата система са събрани и обобщени данни за над 100 индикатори, които измерват различни аспекти от дейността на висшите училища, включително учебния процес, учебната среда, социално-битовите и административни услуги, научната работа, престижа, както и реализацията на завършилите на пазара на труда и регионалната значимост. Тези индикатори са формирани на базата на статистически данни, събрани от различни източници, включително и чрез социологически проучвания.

Рейтинговата система на висшите училища в България подпомага потребителите при избор на висше училище. Актуализираното издание на системата за 2018 година съдържа информация за 51 висши училища в България, които предлагат обучение по специалности, разпределени в 52 професионални направления. С оглед на индивидуалните интереси на  потребителите системата дава възможност да бъдат правени различни по обхват и вид класации на висшите училища по всяко едно от съществуващите професионални направления.

В секцията „Висши училища“ може да получите информация за избрано висше училище, за застъпените в него професионални направления и специалности, както и за образователните степени, по които то предоставя обучение. Наред с това можете да получите информация за отделните индикатори, отнасящи се до избраното висше училище и за всяко едно от предлаганите от него професионални направления.

В  секцията „Стандартизирана класация са класациите на висшите училища по избрано професионално направление.Изберете годината, за която искате да видите стандартизираната класация на висшите училища по професионално направление.

В секцията“ Сравнения рейтинговата система позволява да правите сравнения не само между висшите училища в избрано професионално направление, но и между различните професионални направления в рамките на българското висше образование, включително и с оглед на реализацията на завършилите на пазара на труда. В секцията „Сравнения“ ще намерите обобщена сравнителна информация за професионалните направления, както и данни за най-често срещаните професии и длъжности сред завършилите различните професионални направления и различните висши училища в България. Този раздел съдържа сравнителна информация за професионалните направления в българското висше образование. Данните са обобщени на национално ниво. Информацията за професиите и длъжностите на завършилите е представена както на национално ниво, така и по конкретни висши училища.

Освен гореизброеното, системата дава възможност на всеки потребител да направи собствена класация с оглед на индивидуалните си приоритети и интереси.

Запознайте се и с проекта за план-прием на студенти за учебната 2019/20 г.:

В проекта на план-приема за държавните висши училища през учебната 2019-2020 година са увеличени местата в направленията с ниско търсене, както и в тези, които са от особена важност за обществото и икономиката – „Информатика и компютърни науки“, „Хранителни технологии“, „Ветеринарна медицина“, „Математика“, „Педагогика“ и „Педагогика на обучението по…“,инженерни специалности в областта на електрониката, електротехниката, машиностроенето, химичните и физически науки и технологии  .В план-приема за държавните висши училища през учебната 2019-2020 година са предвидени 43 276 места за субсидирано обучение на студенти (за образователно-квалификационните степени „бакалавър“, „магистър“ и „магистър след завършена степен бакалавър“) и 2 249 за докторанти. Местата за студенти са с 2 500 по-малко от миналата година. Очакването е в действителност да бъдат приети около 37 000 студенти на места след средно образование в държавните и 8 200 студенти в частните висши училища.

Секторите с най-голям ръст на добавената стойност  като електроника, електротехника, машиностроене и др.  и са с най-висок очакван ръст на възнагражденията. Разширява се приема, предоставят се допълнителни стипендии и по-голямо финансиране на университетите, които обучават в направления с очакван недостиг на специалисти.  Увеличен е и  приемът и в медицинските науки.

В 16 професионални направления, които не са приоритетни и не са сред традиционните профили за висшите училища, е обявен нулев прием за последните две учебни години. Намаляват местата в направления, в които студентите не се реализират, сред които са „Администрация и управление“, „Икономика“, „Туризъм“,“Национална сигурност“, „ Политически науки“, „Социални дейности“, „Обществени комуникации и информационни науки“, „Обществено здраве“ и др .

Готови са предложенията за промени в Закона за висшето образование, с които се предвижда студентите, избрали направления с очакван недостиг на пазара на труда, да не плащат такси. Това са математика, химични технологии, материали и материалознание, педагогика на обучението по…, религия и теология, енергетика, физически науки и химически науки.

Учениците, в чиито дипломи няма оценки от предмети, които не се изучават в 11 и 12 клас, ще могат да кандидатстват за специалности, за които тази оценка e балообразуваща. Тя ще бъде взета от удостоверението за завършен първи гимназиален етап. Правилниците на висшите училища ще бъдат съобразени и ще взимат оценките от първи гимназиален етап в случай че предметът не е изучаван във втори. Висшето училище ще прецени коя оценка да вземе от удостоверението за първи гимназиален етап. Удостоверението за първи гимназиален етап е легитимен документ и ще съдържа оценките от 8, 9 и 10 клас. В него ще се вписват окончателните оценки и хорариум по предметите като задължителни избираеми. Резултатите от НВО ше са като процент от максималния брой точки.

Оценките в Дипломата за средно образование се изчисляват като средноаритметични от 11 и 12 клас. При нея ще има общ успех. Резултатите от ДЗИ ще са в брой точки.  Според новия училищен закон учениците в 11-и и в 12-и клас изучават профилирани предмети.

Има и нов вид училища – обединени, които са до десети клас. Учениците, които завършат обединените училища, ще може да продължат да учат след десети клас в други училища. Учениците, които учат сега по новата образователна структура, са в девети клас.

По стария Закон за народната просвета свидетелство за управление на превозно средство се получаваше след завършено основно образование, а по новия закон ще се получава след завършен десети клас.

Може да видите в различните висши училища какъв брой студенти по различните професионални направления са заложени в проекта:

За учениците до седми клас посетете:

Портал за професионално и кариерно ориентиране на учениците 

където всеки ученик според интересите и възможностите си може да избере подходящите за него училища и професионални направления.

Какъв чай да пием според състоянието и настроението си?

 Ако сте настинали или Ви боли стомах, ако сте изморени или възбудени, ако сте изтощени или не можете да заспите – изпийте чаша чай.

Но какъв чай?

За всяко здравословно състояние  и настроение има подходящ билков или плодов чай. Вижте дадената по-долу таблица.

Кликнете върху картинката!

Какъв чай да пием?

Какъв чай да пием?

ПЛОДОВ  ЧАЙ

 Много полезни при настинка и общо неразположение са домашно приготвените чайове от свежи или сушени плодове. Може да ги комбинирате и с билки. Тези чайове имат мощен антиоксидантен и тонизиращ ефект върху организма. Поради естествената сладост на използваните плодове, плодовият чай не се нуждае от подслаждане със захар, но ако желаете може да добавите пчелен мед. Предлагаме Ви рецепти за вкусен и полезен плодов чай от традиционната турска кухня:

 1. Плодов чай с аромат на рози

Изсушете сами съставките или си ги купете готови. Размесете добре сухите съставки в следното съотношение:

 • 1,5 чаша сушени ябълки
 • 1,5 чаша изсушени и изчистени от кората резенчета портокал
 • 1,5 чаша сухи малини или ягоди
 • 1,5 чаша изсушени ароматни розови листенца
 • 0,5 чаша суха мента или хибискус/каркаде/

Смелете или блендирайте сместа и я прехвърлете в голям стъклен буркан с плътно затваряща се капачка и ще имате чай за бързо приготвяне всяка сутрин.

За да приготвите 1 чаена чаша от този чай залейте в порцеланов съд 2 чаени лъжички от сместа с 1 чаена чаша/ 250 мл/ гореща вода. Сместа се запарва от 5 до 10 минути.

Чаят може да се консумира както горещ, така и изстуден и дори с кубчета лед през лятото.

    2.Турски ябълков чай

Този чай е отлично средство за облекчаване на настинки, грипозни състояния и стомашен дискомфорт:

Съставките са дадени за 4 чаши/ 1 литър/ чай.

Съставки:

плодов чай

плодов чай

1,5 литра вода

4 торбички зелен или черен чай

200 грама сушени ябълки

5 карамфилчета

2 пръчки канела

2  супени лъжици мед

Сложете всички съставки в дълбок съд на котлона . Покрийте с капак, доведете сместа до кипене и после намалете котлона, така че да къкри тихо около 20 минути. Прецедете и пийте чая горещ.

3.Турски плодов чай при настинка

2 червени ябълки, разрязани на 6 парчета , заедно с кората и семките

1 портокал, нарязан на 6 части заедно с кората

1 пръчка канела

2 карамфилчета
4 чаени чаши вода/ 1 литър/
Сложете всички съставки в тенджера. Доведете сместа до кипене и после намалете огъня, като оставите сместа леко да къкри, докато плодовете омекнат. Тогава прецедете сместа, като леко натиската в цедката плодовете с обратната страна  на лъжицата.
Ако желаете, подсладете чая с мед, след прецеждането.

Този чай подобрява метаболизма и се препоръчва да се пие и от хора, които се стараят да отслабнат.

Вижте още:

Сушене на плодове във фурна

Естествено сушене на плодове и зеленчуци

Как правилно да съхраняваме продуктите?

Как да запазим пресни плодове и зеленчуци за зимата?

Как децата да разпознават малтретирането и липсата на грижи?

малтретиране на деца

малтретиране на деца

НИКОЙ НЯМА ПРАВО ДА ТЕ НАРАНЯВА

Това е безплатна електронна книга за запознаване  и обучение на децата как да разпознават различните видове агресия  и липса на грижи в семейството, в училището или в обществото.  На кого да се доверят и как да се предпазят.

Книга за деца и младежи “Никой няма да те нарани“ за целите на превенцията на агресията и насилието

Прочетете книгата и по Ваша преценка насочете детето си само да се запознае с нея или, като се ориентирате по съдържанието и, сами говорете с него по засегнатите проблеми.

Ако  има пострадали по различни причини деца, те се нуждаят от спешна психологичска помощ още преди с нея да се заемат професионалистите :

Наръчник за спешна психологическа помощ при деца в критично състояние

Подарък за Баба за Осми март

Знаете ли на какъв подарък  за празника най-много би се зарадвала баба? На подарък направен с любов и старание от ръцете на любимите и внучета. Ще ви подскажем няколко такива, които да помогнете на децата си да приготвят за Осми март:

1.   Калъф за очилата на баба

ръчно направен калъф за очила

ръчно направен калъф за очила

Нужни са Ви парче  филц, или ако няма филц, парчета дебел вълнен плат или полар, здрави конци  и игла. Ако имате парче лицева кожа или велур, калъфът ще стане почти професионално изработен.

 • Начертайте с помощта на тебеширче върху плата правоъгълник с приблизителни размери 16 см  х 15 см.
 • Изрежете правоъгълника и заоблете с ножицата двата му горни ъгъла .
 •  Обшийте целия правоъгълник с дебел конец с бод фестон.
 •  Премерете и точно по средата на правоъгълника начертайте отвесна линия, която да го разделя на две половини.
 • Изрежете от друг плат (син, червен, жълт и др.) големи и малки кръгчета за цветчетата, а от зелен – листенца и дръжки за тях.
 • Зашийте цветчетата върху дясната половина на правоъгълника.
 • Прегънете правоъгълника по средата и зашийте заедно двете части по края от трите страни. Отгоре оставете калъфа незашит, за да може да се пъхат и вадят очилата.
 • Ако използвате кожа, направете дупчиците по периферията с перфоратор и после прекарвайте конеца през тях.

2.Разделител за книга

разделител за книга от филц,

разделител за книга от филц,

Ако баба обича да чете, пак от дебел плат или филц може да и направите красив разделител, с който тя да си отбелязва страницата, до която е стигнала . Ориентирайте се по картинката как да го изработите. Ако я принтирате, по шаблона може да изрежете фигурките на пиленцата. Може да използвате и само копчета за украса.

 

3.Букет от снимки

букет от детски снимки - подарък за баба

букет от детски снимки - подарък за баба

Този букет няма да увехне след празника и баба дълго ще се радва на снимките на любимите си внуци, а ако внучето е само едно, то букетът може да се направи от няколко негови  снимки.

 • Подлепете снимките с картончета, за да не се извиват. Може да ги укрепите и с прозрачно тиксо.
 • Картончетата със снимките залепете върху дълги дървени пръчици( шишове за месо, пръчки за хранене или каквото намерите).
 • Ако наредите „цветята” на букета във висока ваза, няма да има нужда да ги закрепвате допълнително. Такава ваза може да направите от срязана пластмасова бутилка от сок, вода или мляко. Може  да я украсите, като залепите върху нея картинки или навити конци, или да я декорирате с акрилни бои.
 • Ако искате подаръкът ти да изглежда като живо цвете в саксия, то тогава на дъното на саксийката трябва да сложите гъба( от цветарския магазин) и в нея да забиете пръчките. За да не се катурне саксията, въху гъбата трябва да насипете нещо тежко- може пясък, камъчета, а дори и дребни бонбони.

Вижте още идеи, с които може да доставите радост на баба:

Стихотворения за Баба

Избери и изпрати картичка за Осми март

Диплом за баба по случай 8 март

Осми Март – Картинки за Оцветяване

Подарък за Свети Валентин

Плетени разделители за книги

Разделители за книги

Направи Сам Кутийка за Подарък – Обувка


Безплатно приложение за родителски контрол в интернет

Кампания  на Държавната агенция за закрила на децата

„Общувай разумно в интернет!“

На интернет страницата на ДАЗД /https://sacp.government.bg/  в рубриката „Децата в информационното общество“ е публикувана информация и линк към приложението “Protect Your Kid” / http://protectyourkid.bg /. Приложението е създадено на български език за Андроид телефони и таблети и позволява на родителите да контролират времето, което детето им прекарва в социалните мрежи, както и да ограничават достъпа до подходящо онлайн съдържание. То съдържа GPS функция, посредством която родителят може да се информира за местоположението на своето дете по всяко време.

В същата рубрика е публикувана и полезна информация как родителите могат да упражняват контрол върху съдържанието, което децата им достъпват в интернет и по този начин да ги предпазват от рисковете и опасностите във виртуалната среда.

Линк към интернет страницата на Центъра за безопасен интернет    https://www.safenet.bg/bg/

препраща към информация за основните рискове и опасности за децата в интернет и как можем да им се противопоставим.

Плетен Ключодържател – Сърце

Чудесен подарък за Свети Валентин за близки и приятели е 3-d  ключодържател с формата на сърце, който сами сте изплели.

Като се ръководите от дадената схема изплетете две еднакви по големина сърца. Поставете ги едно над друго и ги съединете с кукичката  като ги обплитате едновременно със стълбчета без наметка в крайните съответстващи си бримки на горното и долното сърце. Малко преди да приключите обплитането, през останалия все още отвор напълнете сърцето с вата, за да стане по-красиво, обемно и меко. Ако сте по-опитни в плетенето, може да действате и по втори начин – след като изплетете първото сърце, съединено с него започнете да плетете второто, като изпълнявате схемата в обратен ред. Там където в схемата за първото сърце изплитате от една бримка две или три стълбчета от една бримка, при второто сърце изплитайте две или три стълбчета от предишния ред заедно.

Кликнете върху картинката, за да я видите по-голяма и свалите, ако желаете!

Подарък за Свети Валентин плетен ключодържател - сърце

Подарък за Свети Валентин плетен ключодържател - сърце

По същата схема може да изплетете червени или разноцветни сърца и после да ги съедините в красиво одеяло.

одеяло подарък за Свети Валентин

одеяло подарък за Свети Валентин

 

Вижте още:

Подарък за Свети Валентин

Модели на плетени сърца

Схеми за бродиране на сърце

Изплитане на сърце

Схеми за бродиране на сърца


Плетена шапка – Валентинка

Една топла плетена шапка, украсена със сърчица, е подходящ и практичен подарък израз на Вашата обич във февруарския студ за всяко малко или голямо момиче и дори момче. Изберете си модел от предложените и като се ръководите от дадените схеми, действайте!

лплетена шапка с изображения на сърца - подходящ подарък за Свети Валентин

плетена шапка с изображения на сърца - подходящ подарък за Свети Валентин

Плетете сърцата в платното на шапката като жакардова плетка, но за да не се набира платното прихващайте свободния конец през 3-4 бримки.

идеи за плетени шапки - Валентинки за момичета и момчета

идеи за плетени шапки - Валентинки

Ако нямате време да изплетете цяла нова шапка, може всяка налична шапка да превърнете в подходяща за празника като я апликирате/ пришиете върху нея/ с плетени сърчица или ги избродирате с кръстат или полегат бод . Как да ги изплетете или по какви схеми да ги избродирате? – Вижте на съответните линкове.

шапки с пришити плетени сърца

шапки с пришити плетени сърца

В духа на празника ще прозвучи и наличния шал, ако по подходящ начин към него се пришият плетени или шити от плат сърца.

Украсете плетен шал с плетени или шити от плат сърца.

Украсете плетен шал с плетени или шити от плат сърца.

Вижте още:

Модели на плетени сърца

Изплитане на сърце

Схеми за бродиране на сърца

Схеми за бродиране на сърце

Плетени Детски Пуловери за Коледа

Предлагаме ви модели за изплитане на четири интересни детски пуловерчета с коледни мотиви, които децата ще носят с удоволствие през цялата зима. Схемите на коледните картинки са лесни за изплитане .Разбира се, ако желаете може да промените цветовете.

Кликвайте върху картинките, за да ги видите по-добре!!!

1.Коледно пуловерче с глава на елен

коледно пуловерче

пуловер за деца с коледни мотиви

2.Коледно пуловерче с Дядо Коледа и еленче

детски пуловер с коледни мотиви

детски пуловер с коледни мотиви

3.Коледни пуловерчета с еленчета и снежинки

А/

Детски зимен пуловер с еленчета и снежинки

Б/

Зимен детски пуловер със снежинки и еленчета

Зимен детски пуловер със снежинки и еленчета

Може за изплитане на коледни мотиви в пуловерчетата да използвате и следните схеми:

схеми за изплитане на коледни картинки в детски пуловери

схеми за изплитане на коледни картинки в детски пуловери

Вижте още:

Зимни детски жилетка и пуловер

Плетена жилетка – суичър „Динозавър“

Плетен пуловер за момче

Плетен пуловер без ръкави за момче

2 Супер Лесни за Плетене Детски Пуловера

Пуловер и шапка за момче

Детски пуловер

Жилетка и шапка за момиче на 8 години

Схеми за изплитане на картинки

Схеми за изплитане и бродиране на картинки за момчета

Схеми на бродерия за детско облекло

Украса на детски дрешки


Екологични Опаковки за Коледни Подаръци

В развитите страни изхвърления през декември боклук се увеличава с 25% в сравнение с боклука през останалите месеци  на годината. Това значително повишение се дължи на изхвърлените опаковки от коледните подаръци и храната за коледно-новогодишните празници. Ако искрено ви е грижа за оцеляването на планетата, дайте своя малък принос и намалете количеството на закупените опаковки. Заменете ги с използвани или изоставени в гардеробите и шкафовете  хартиени или текстилни материали.

Ако това Ви се струва  дребно и незначително, не сте прави. Дребно е, но не е без значение. Значимите дела често започват с малки стъпки.

Разгледайте дадените по-долу предложения. Проявете собствена креативност и с малко ръчна работа и сръчност ще опаковате красиво, полезно и оригинално подаръците за любимите Ви хора.

 1. За да опаковате бутилки с вино или концентрати използвайте ръкави от пуловери и ризи, които по различни причини вече не се носят. По същия начин може да опаковате и буркани с домашно приготвени сладка или друга зимнина, които ще подарите.
опаковане на бутилки за коледен подарък

опаковане на бутилки за коледен подарък

Отрежете ръкава на нужната ви височина.  Пришийте на дъното кръгла подложка. Може от маншета на плетения ръкав да оформите коледна шапчица. Вържете шнур или панделка на шийката.

2.Вместо в синтетични и неразградими торбички опаковайте подаръците в шити от подръчни материали  като парчета плат или пуловери торбички. Ако имате време и желание, може да ги украсите с бродерия, апликации, дантелки и шнурчета. Тези торбички ще послужат и по-нататък. В тях може след  празниците  да се съхраняват бельо, чорапи, дребни играчки и ученически пособия или пък сушени плодове, ядки и хлебни изделия.

Опаковане на коледни подаръци в торбички от подръчни текстилни материали

Опаковане на коледни подаръци в торбички от подръчни текстилни материали

От изоставени в гардероба парчета плат или от пуловери и дрехи, които не носите, ушийте торбички, в които да сложите подаръците.

3.Много подходящ подарък за приятелки е набор от кухненски приспособления. Опаковайте ги в кухненска ръкавици за горещи съдове. За баба Ви, майка Ви или сестра Ви, опаковайте подаръците в копринени или вълнени кърпи или шалове, които ще са част от подаръка, който им давате.

Опаковайте дребните подаръци за приятелките в кухненска ръкавица или в кухненска или копринена кърпа за глава.

Опаковайте дребните подаръци за приятелките в кухненска ръкавица или в кухненска или копринена кърпа за глава.

Един щадящ природата подход е опаковката на подаръка да е част от самия подарък. Например – кухненска ръкавица, в която сте аранжирали дребни кухненски пособия или увивате подаръка в кухненска кърпа, в  кърпа или шал, които ще послужат и по-нататък на Вашата близка, за която е предназначен.

4. Може успешно да замените специалната шарена и лъскава опаковачна хартия с чисти пликове кафява хартия, в която сте получили някакви покупки в магазина,  със стари списания, с настенни календари , със стари географски карти, с останали неизползвани тапети и дори с вестници. Проявете малко творчество и подаръците ще изглеждат нетрадиционно, изискано и красиво.

опаковане в стара запазена хартия

опаковане в стара запазена хартия

Може да опаковате подаръците   в обикновена нещампована

амбалажна хартия и да я направите коледна като

залепите помпони и пискюли от остатъци от

бяла, червена или зелена прежда.

Вижте още:

Бродерия на торбичка за коледен подарък

Схема на бродерия Дядо Коледа

Пликове от тапети

Направете сами красиви кутии за подаръци

Фурошики

Коледни картички, бродирани върху хартия

Коледна украса

Powered by WordPress | Designed by: free css template | Thanks to hostgator coupon codes and shared hosting