Списък и адреси на имунизационните пунктове в страната

Лицата, желаещи да се ваксинират срещу COVID-19, могат да заявят желанието си за това при общопрактикуващия си лекар или във временен имунизационен пункт, посочен в Приложение No 1.

7б. (1) Желание за ваксиниране може да се заяви и чрез интернет-базираната платформа „COVID-19 .
Регистрация за ваксинация“ достъпна на https://www.his.bg/bg/reservation.
Заповед № РД-01-171/17.03.2021 г.
За изменение на Заповед № РД-01-726 от 23.12.2020 г. за стартиране на имунизационна кампания срещу COVID-19, изменена и допълнена със Заповед № РД-01-92 от 11.02.2021 г., Заповед № РД-01-118 от 23.02.2021 г., Заповед № РД-01-142 от 04.03.2021 г. и Заповед № РД-01-162 от 11.03.2021 г.

Компенсиране разходите за частна детска градина

НАРЕДБА за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места
(обн. ДВ. бр.20 от 9.03.2021 г.) (публ. 17.03.2021 г.)

Заповед № РД09-695/16.03.2021 г. за определяне на среден месечен размер на средствата от държавния бюджет за издръжка на едно дете в предучилищното образование в държавните и общинските детски градини и училища (публ. 17.03.2021 г.)

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министър на образованието и науката
З А П О В Е Д No РД09-695/ 16.03.2021г.
На основание чл. 283, ал. 13 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 2, ал. 1, във връзка с § 1 от ПЗР от Наредбата за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места, приета с ПМС No 76 от 2021 г. (обн. ДВ, бр. 20 от 2021 г.) и  за целите на изплащане на компенсации през 2021 година на родителите за разходи, извършени за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места
О П Р Е Д Е Л Я М
1.Среден месечен размер на средствата от държавния бюджет за издръжката на едно дете в предучилищното образование в общинските и държавните детски градини и училища за 2021 г.в размер на 291 лв.
2. Размерът по т. 1 е определен въз основа на РМС  No 790  от  30 октомври 2020 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2021 г.
3. Месечният размер на средствата за компенсиране на разходите на родителите за едно дете, изплащани при условията и по реда на Наредбата за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места, не може да надвишава размера по т. 1.

КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ
МИНИСТЪР

Плетени пуловери в селски стил

Предлагаме ви модели и схеми за изплитане на два уютни и красиви пуловера за момичета и жени, подходящи за труд и почивка на село и за спорт и туризъм в планината:

Пуловерите се плетат  като едно цяло парче отгоре- надолу в кръг с обръчи с подходяща дължина, включително и ръкавите, за които след изплитане на платката се оставят бримки на допълнителни държачи.

1.Пуловер „Розова магия“

2. Пуловер „Минзухар“

Нови правила за прием в детска градина в София

в сила от 1.03.2021 г.

Правила за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община

В детските ясли се приемат деца, които отговарят на следните критерии:

ОБЩИ КРИТЕРИИ НЕОБХОДИМИ
ДОКУМЕНТИ
1 Постоянен или настоящ адрес на територията на
Столична община на един от родителите/настойниците.
- за постоянен адрес 3 т.
- за настоящ адрес – 2 т.
Лична карта /за постоянен адрес/ или оригинал на удостоверение за настоящ
адрес на един от родителите, издадено от съответната районна
администрация преди датата на класиране на детето или се удостоверява служебно.
2 Постоянен или настоящ адрес на територията на административния район на детската ясла – 2 т. Лична карта /за постоянен адрес/ или оригинал на удостоверение за настоящ
адрес на един от родителите, издадено от съответната районна
администрация, преди датата на класиране на детето или се удостоверява служебно.
3 Работещ родител /или в отпуск за отглеждане на дете/ – по 2 т. за родител. За работещ родител по трудово или служебно правоотношение – служебна бележка от работодателя/осигурителя,
която съдържа изх. №, мокър печат с подпис и ЕИК на работодателя, с приложени копия от трудова, служебна или осигурителна книжка
/лицата имат право да заличат трудовите си възнаграждения/.
За самоосигуряващи се родители – копие от платежни документи за внесени осигурителни вноски, преди класиране на детето или данъчна декларация, заверена в НАП, или копие на такава, подадена надлежно по електронен път с входящ номер.
За работещи родители в страни – членки на Европейския съюз – легализиран превод на документа.
За родител в отпуск за отглеждане на дете – служебна бележка, че родителят е в отпуск за отглеждане на дете.
4 Родител, който е редовен студент във ВУ на територията на Столична община – по 2 т. за родител. За родител – редовен студент – служебна бележка от акредитиран ВУ.
За родител, записан за редовна докторантура – копие от заповед за зачисляване в редовна докторантура.
5 Брат/сестра, посещаващи детската ясла, когато двете деца едновременно ще посещават съответната детска ясла – 1 т. (не се прилага за деца близнаци и за деца родени с разлика до 2 години). Генерира се от ИСОДЗ.
6 Деца – близнаци – 1 т. Копия от удостоверения за раждане на децата или се удостоверява служебно.
7 Деца, родени с разлика до 2 години /не се прилага за деца близнаци/ – 1 т. Копия от удостоверения за раждане на децата или се удостоверява служебно.
Ползва се само един от критериите 3 и 4
СОЦИАЛНИ КРИТЕРИИ НЕОБХОДИМИ
ДОКУМЕНТИ
8 Дете с двама починали родители – 6 т. Копия от акт за смърт на родителите и удостоверение за раждане на детето или се удостоверява служебно.
9 Дете с един починал родител – 3 т. Копие от акт за смърт на родителя и удостоверение за раждане на детето или се удостоверява служебно.
10 Дете, на което член от семейството е с инвалидност над 70 % – 3 т. Копие от решение на ТЕЛК.
11 Дете с един неизвестен родител или родител с отнети родителски права – 3 т. Копие от удостоверение за раждане на детето/ или се удостоверява служебно или съдебно решение.
12 Дете, настанено за отглеждане в приемно семейство или семейство на роднини и близки по чл. 26 от Закона за закрила на детето, както и осиновено дете – 3 т. Копие от съдебно решение или заповед за настаняване.
13 Дете в риск – 3 т. /По смисъла на § 1, т. 11, буква „б” и „в” от Закона за закрила на детето/. Писмо от дирекция „Социално подпомагане”.
14 Дете, което живее в семейство/домакинство с три и повече деца – 2 т. Копия от удостоверения за раждане на децата. Оригинал на удостоверения за постоянен/настоящ адрес на всички деца от семейството/домакинството, издадени от съответната районна
администрация, преди датата на класиране на детето или се удостоверява служебно.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРИТЕРИИ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
15 Деца със специални образователни потребности /деца с увреден слух/ – без ограничения /Само за Детска ясла № 35/ – 7 т. Медицински документи
16 Деца с хронични заболявания – 3 т. Експертно решение на ТЕЛК /копие/ за детето.
Ползва се само един от критериите 15 и 16

Декларация за здравословно състояние на дете

Съгласно заповед № РД 09-307/03.02.2021 г. на министъра на образованието и науката,  отсъствията на децата, записани за задължително предучилищно образование в детски градини и в училища на територията на Столична община са допустими по желание на родителите за периода: 03.02.2021 г. – 28.02.2021 г.

Приложение:

  1. Заповед № РД09-307/03.02.2021 г. на министъра на образованието и науката.

При възобновяване от 4 януари 2021 година  на посещенията на децата в детска  градина родителите трябва да представят подписана от тях декларация, относно здравословното състояние на детето и обкръжаващата го контактна среда през последните дни. Декларацията е със свободен текст. Дадената по-долу декларация е за улеснение на родителите и е примерна:

ДЕКЛАРАЦИЯ

ОТ РОДИТЕЛ ПРИ ВЪЗОБНОВЯВАНЕ НА ПОСЕЩЕНИЕТО  НА ДЕТЕ В  ДЕТСКА ГРАДИНА

от.04.01.2021 година

 

Долуподписаният/ ата   ………………………………………………………………………………….

(посочват се трите имена на родителя)

 

в качеството на родител на   ……………………………………………………………от………група

(посочват се трите имена на детето)

Декларирам, че:

  1. Детето ми няма признаци на заразно заболяване през последните 14 дни.
  2. Не ми е известно детето ми да е било в контакт със заразно болни през последните 14 дни.
  3. Не ми е известно член на моето семейство/домакинство да е заразен с COVID-19 през последните 14 дни.
  4. При промяна на декларираните обстоятелства относно здравословното състояние на детето ми веднага ще уведомя директора  и ще преустановя посещението на детето в детската градина.

 

 

Дата:

Родител:………….

/фамилия,подпис/

Наредба за допълнение на
Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищното образование
(обн. ДВ. бр.95 от 6 ноември 2020 г.) (публ.05.01.2021 г.)

 

Информация за РНК ваксина срещу COVID-19

Продуктова информация за Comirnaty концентрат за инжекционна дисперсия иРНК ваксина срещу COVID-19 (нуклеозидно модифицирана)

С кратката характеристика и листовката на продукта Comirnaty може да се запознаете в прикачените файлове.

Листовка Comirnaty
PDF файл, 325,3 KB, качен на 23.12.2020

 

Кратка характеристика на ЛП Comirnaty
PDF файл, 894,3 KB, качен на 23.12.2020

Плетени терлици с подметки от стелки

Лесно и бързо може да изработите терлици, като използвате купени плътни стелки за обувки. Даденият по-долу модел е за шарени терлици, чиято горна част се изплита със снети бримки. Този вид плетка се нарича  “ Фалшив жакард“, но за по-лесно и по-бързо може да изплетете горната част едноцветна и с гладка лицева или жакардова плетка. Този модел на изработване на терлици има още едно предимство- терликът запазва формата си след продължителна употреба и комфортно обхваща стъпалото.

Кликвайте върху картинките, за да виждате по-ясно текста!

плетени терлици- започване на задната част на саята

изплитане до край задната част на саята

изплитане на цялата горна част на терлика

съединяване на горната част и подметката

Вижте още:

Красиви плетени терлици

ПЛЕТЕНИ ТЕРЛИЦИ – ПРОСТО И БЪРЗО

Лесни и бързи плетени терлици

Супер Лесни Плетени Терлици

Терлици плетени на 1 кука

Схема за изплитане на гети

Схема на плетени терлици

Лесни за плетене терлици за начинаещи

Как да изплетем чорап с 2 игли

Как се Шият Детски Терлици

Как да ушием терлици?


Powered by WordPress | Designed by: free css template | Thanks to hostgator coupon codes and shared hosting