Месечна целева помощ за семейства с деца до 14-годишна възраст

Месечна целева помощ при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка за семейства с деца до 14-годишна възраст

В Държавен вестник, бр. 77 от 01.09.2020 г., е обнародвано Постановление на Министерския съвет № 218 от 17.08.2020 г. за допълнение на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, с което се регламентиранов вид месечна целева помощ при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка.

От този вид целева помощ ще могат да се възползват семейства с деца до 14-годишна възраст, когато двамата или единият от работещите родители, или родител, отглеждащ сам дете:

- не могат да извършват дистанционна работа от вкъщи и нямат възможност да ползват платен отпуск или правото вече е реализирано пропорционално на отработеното време от началото на годината;

- са останали без работа, имат регистрация в дирекция „Бюро по труда“, но нямат право на обезщетение за безработица или размерът на получаваното обезщетение за предходният месец е по-ниско или равно на границата за достъп до тази помощ – месечната минимална работна заплата, определена за страната;

- са самоосигуряващи се лица, които не могат да упражняват занятието си поради въведените ограничения във връзка с извънредното положение или извънредната епидемична обстановка;

- не получават обезщетение за отглеждане на дете до една година.

Новата месечна целева помощ ще се отпуска от дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на родителите, въз основа на подадено заявление-декларация по образец, към което е приложена служебна бележка от работодателя, удостоверяваща горепосочените обстоятелства.

Месечната целева помощ при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка за семейства с деца до 14-годишна възраст се отпуска, ако децата не са настанени извън семейството и се обучават синхронно от разстояние в електронна среда, не посещават детски ясли и детски градини, както и предучилищните групи, поради въведените ограничения във връзка с извънредното положение или извънредната епидемична обстановка.

Помощта ще се отпуска на семейства със средномесечен доход на член от семейството за месеца, предхождащ този на подаване на заявлението-декларация, по-нисък или равен на размера на месечната минимална работна заплата, определена за страната (610 лв. за 2020 г.).

Месечната целева помощ ще се отпуска и на семейства на роднини и/или близки и приемни семейства, в които има настанени деца по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето, както и съвместно живеещи родители без сключен граждански брак, които съжителстват на един настоящ адрес, заедно с техните ненавършили пълнолетие деца, както и навършилите пълнолетие, ако продължават да учат, до завършване на средното им образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст (родени и припознати, с изключение на сключилите брак).

Размерът на помощта за семейство с едно дете е равен на минималната работна заплата, определена за страната, или 610 лв., а с две и повече деца – 150 на сто от нея, или 915 лв.

Когато броят на работните дни, през които децата не посещават детски ясли и детски градини, както и ако се обучават синхронно от разстояние, е до 5 – помощта се изплаща в размер на 25 на сто от пълния, а ако работните дни са от 6 до 10 – 50 на сто.

Заявлението може да бъде подадено:

  • лично, като се прилага лична карта (за справка);
  • чрез лицензиран пощенски оператор, като заявлението декларация следва да е в оригинал;
  • по електронен път с квалифициран електронен подпис.
  • Заявлението с приложените към него документи може да бъде подадено и чрез извънредно въведения електронен адрес: [email protected].bg

Образецът на заявление-декларация за отпускане на месечна целева помощ за семейства с деца до 14-годишна възраст при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка, както и примерен образец на служебна бележка от работодател е публикувано в раздел «Социални помощи», подраздел «Документи».

ОБРАЗЦИ НА НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ:

Заявление-декларация за отпускане на месечна целева помощ при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка

Примерен образец на служебна бележка издадена от работодател за отпускане на месечна целева помощ при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка

 

Постановление № 218 от 17 август 2020 г. за допълнение на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, приет с Постановление № 243 на Министерския съвет от 1998 г.
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 218 ОТ 17 АВГУСТ 2020 Г.

за допълнение на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, приет с Постановление № 243 на Министерския съвет от 1998 г. (обн., ДВ, бр. 133 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 38, 42 и 112 от 1999 г., бр. 30, 48 и 98 от 2000 г.; попр., бр. 100 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 19 и 97 от 2001 г., бр. 26, 46, 81 и 118 от 2002 г., бр. 40 от 2003 г., бр. 115 от 2004 г., бр. 31 и 103 от 2005 г., бр. 54 и 93 от 2006 г., бр. 101 от 2007 г., бр. 26 от 2009 г., бр. 27, 41, 43, 45 и 50 от 2010 г., бр. 63 от 2011 г., бр. 17 и 73 от 2013 г., бр. 55 от 2014 г., бр. 63 от 2015 г., бр. 89 от 2016 г., бр. 17 и 89 от 2017 г., бр. 27, 39 и 65 от 2019 г. и бр. 52 от 2020 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:

§ 1. Създава се чл. 16б:

„Чл. 16б. (1) Право на месечна целева помощ при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка имат семейства с деца до 14-годишна възраст, когато:

1.двамата или единият от работещите родители, или родител, отглеждащ сам дете, не може да извършват дистанционна работа от вкъщи и нямат възможност да ползват платен отпуск;

2. двамата или единият от родителите, или родителят, отглеждащ сам дете, са останали без работа, но нямат право на обезщетение за безработица или размерът на получаваното обезщетение е по-нисък от средномесечния доход по ал. 3;

3. двамата или единият от родителите, или родителят, отглеждащ сам дете, са самоосигуряващи се лица, които не могат да упражняват занятието си поради въведените ограничения във връзка с извънредното положение или извънредната епидемична обстановка;

4. двамата или единият от родителите, или родителят, отглеждащ сам дете, по т. 1, 2 или 3 не получават обезщетение за отглеждане на дете до една година.

(2) Помощта по ал. 1 се отпуска, ако:

1. децата не са настанени извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето;

2. децата се обучават синхронно от разстояние в електронна среда или не посещават детски ясли и детски градини, както и предучилищните групи поради въведените ограничения във връзка с извънредното положение или извънредната епидемична обстановка.

(3) Помощта по ал. 1 се отпуска на семейства със средномесечен доход на член от семейството за месеца, предхождащ подаването на заявлението-декларация за отпускане на помощта, по-нисък или равен на размера на месечната минимална работна заплата, определена за страната.

(4) При условията по ал. 1, ал. 2, т. 2 и ал. 3 месечната целева помощ се отпуска и на семейства на роднини и/или близки и приемни семейства, в които има настанени деца по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.

(5) Като семейство се подпомагат при условията на ал. 1, 2 и 3 и съвместно живеещи родители без сключен граждански брак, които съжителстват на един настоящ адрес заедно с техните ненавършили пълнолетие деца, както и с навършилите пълнолетие, ако продължават да учат, до завършване на средното им образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст (родени и припознати с изключение на сключилите брак).

(6) Размерът на помощта по ал. 1:

1. за семейства с едно дете е равен на размера на месечната минимална работна заплата, определена за страната;

2. за семейства с две и повече деца е равен на 150 на сто от размера на месечната минимална работна заплата, определена за страната.

(7) Когато условията по ал. 2, т. 2 са налице за срок до 5 работни дни, размерът на помощта е 25 на сто от съответния размер по ал. 6.

(8) Когато условията по ал. 2, т. 2 са налице за срок от 6 до 10 работни дни, размерът на помощта е 50 на сто от съответния размер по ал. 6.

(9) Родителите по ал. 1, т. 1 към заявлението-декларация прилагат и служебна бележка от работодател или нейно сканирано копие.“

Заключителни разпоредби

§ 2. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2020 г. в размер до 85 000 000 лв. за изплащане на разходите по § 1.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на преструктуриране на разходи и/или трансфери по централния бюджет за 2020 г.

§ 3. (1) Със сумата по § 2, ал. 1 да се увеличат утвърдените разходи по „Политика в областта на социалното подпомагане и равнопоставеността на жените и мъжете“, бюджетна програма „Социални помощи“, по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2020 г.

(2) Със сумата по § 2, ал. 1 да се увеличат утвърдените показатели по чл. 14, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г.

§ 4. Министърът на труда и социалната политика да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2020 г. на базата на фактически извършените разходи и да уведоми министъра на финансите.

§ 5. Министърът на финансите да извърши произтичащите промени по централния бюджет за 2020 г.

§ 6. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на труда и социалната политика.

Министър-председател: Бойко Борисов

Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков

 

Забрана за събиране на средства от родителите на децата и учениците

ПИСМО НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

писмо № 9107-157/17.09.2020 г.  на министъра на образованието и науката относно събиране на средства от родителите на децата и учениците в държавните и общински детски градини и училища.

Конкурс за детска рисунка към книгата „Икабог“ на Джоан Роулинг

Преди повече от десет години Дж. К. Роулинг написва историята „Икабог“ като приказка преди сън за собствените си деца. Поради разпространението на вируса Ковид-19, тя решава да сподели тази семейна ценност, с което да подпомогне както децата по света, така и борбата с пандемията.

„Икабог“ се публикува безплатно , считано от 18 август до 2 октомври, на отделни фрагменти на уебсайта на издателство“Егмонт –България“. То организира българския конкурс за илюстрация към „Икабог“.  Българските деца са поканени да нарисуват сцени от приказката на Дж. К. Роулинг, от които ще бъдат избрани 34  рисунки  и ще бъдат включени в българското издание на „Икабог“. Отличените ще получат награди.

Ако детето Ви е на възраст от 7 до 13 г.,и желаете рисунката му да стане  част от илюстрациите към българското издание на новата книга на Дж. К. Роулинг, която ще излезе през ноември 2020 г, може да прочетете условията на конкурса и подадете заявка за участие.

Запознайте се с  Общите условия на Конкурса

Приказката може да четете тук: https://egmontbulgaria.com/vsichki-glavi-264/

Участието в Конкурса става с попълване на  Формуляр за участие– необходимо е да следвате правилата, запознавайки се с Изискванията към илюстрациите , съответните Теми за илюстрации.  и  всеки нов фрагмент от приказката.

Конкурсът ще продължи от 18 август до 9 октомври 2020 г., петък (18,00 ч.).

Имате уникалния шанс рисунката на вашето дете да бъде част от новата книга на Дж. К. Роулинг „Икабог“!

Участвайте!

НАСОКИ ЗА РАБОТА В УЧИЛИЩЕ И В ДЕТСКАТА ГРАДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

Запознайте се с правилата, условията и изискванията , при които вашите деца ще се възпитават, учат, хранят и забавляват в детските градини и училищата  през учебната 2020/21 г. в условията на пандемията.

НАСОКИ ЗА РАБОТА  В УЧИЛИЩЕ И  В ДЕТСКАТА ГРАДИНА  В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

 

НАСОКИ ЗА РАБОТА НА СИСТЕМАТА НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020 – 2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

Насоки за работа на детските градини през учебната 2020/2021 година в условията на COVID – 19.

Указания на Министерство на здравеоопазването относно присъствено обучение в училищата в условия на COVID-19 (публ. 10.09.2020 г.)

НАСОКИ ЗА РАБОТА НА ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ (ЦПЛР) ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 (публ. 10.09.2020 г.)

УКАЗАНИЯ ЗА ПОСЕЩЕНИE НА ДЕЦА В ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЯСЛИ В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 (публ. 28.08.2020 г.)

УКАЗАНИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ХРАНЕНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 (публ. 28.08.2020 г.)

Изисквани здравни документи за новата учебна година

МЗ информира за нужните документи при подновеното посещение на децата в ясли, детски градини и училища

Министерството на здравеопазването информира родителите, чиито деца ще посещават ясли, детски градини и училища, за нужните документи.

По отношение на учениците – на училищните власти трябва да бъде предоставен талонът за здравословното и имунизационното състояние на ученика към датата на започване на учебната година, т. нар картон или лична здравна профилактична карта. Това може да направи както родителят, така и общопрактикуващият лекар -  по служебен път.

Предвид епидемичната обстановка и с оглед предотвратяване струпване пред кабинетите на ОПЛ, талонът може да се предостави до един месец след началото на учебната година, а не както досега – в 7-дневен срок.

При по-късното провеждане на задължителна имунизация или реимунизация данните за нея могат да се предоставят допълнително на училището.

По отношение на децата, които посещават ясли и детски градини:

За новоприети в детски градини деца се изискват следните документи:

-          здравно-профилактична карта, попълнена от личния лекар, и данни за имунизационния статус на детето;

-          отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване в детската градина;

-          изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;

-          медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен.

За новоприети в ясли деца се изискват следните документи:

-          здравнопрофилактична карта, попълнена от личния лекар, и данни за имунизационния статус на детето;

-          отрицателен резултат от изследване за патогенни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване в детската ясла;

-          изследвания на кръв и урина, извършени в едномесечен срок преди постъпване в яслата;

-          изследване с отрицателна реакция по Васерман за единия от родителите, извършено в 6-месечен срок преди постъпване в яслата;

-          медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен.

От МЗ бръщат внимание, че при децата, които възобновяват посещенията си в детски градини и ясли, вместо медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен, родителите могат да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и нямат признаци на заразно заболяване през последните 14 дни.

Допълнително, за деца, които възобновяват посещенията си в детска градина и ясла при отсъствие за повече от 2 месеца, се предоставя еднократен отрицателен резултат за чревни паразити.

заповед №РД-01-489/ 31.08.2020 г. на министъра на здравеопазването във връзка с удължаване на обявената извънредна епидемична обстановка до 30.09.2020 г.:

Приложение: съгласно текста


Календар на учебната 2020/2021 година

Винаги можете да направите справка, а ако и  принтирате календара, ще имате и перманентна информация за времето на ваканциите, неучебните дни, датите на провеждане на националните външни оценявания и матури на Вашите деца. Учебният календар е сигурен ориентир и за планиране на семейните почивки и пътувания.

Кликни върху картинката!

Календар на учебната 2020/21 година

Фина Лятна Жилетка с 3/4 ръкави

Фина Лятна Жилетка, плетена на 1 кука

ФИНА ЛЯТНА ДАМСКА ЖИЛЕТКА

ФИНА ЛЯТНА Плетена жилетка с 3/4 ръкави  на 1 кука

Размер: S – M – L – XL – XXL – XXXL

Мерки на готовото изделие:

Гръдна обиколка: 82-90-100-108-116-126 cm

Дължина: 56-58-60-62-64-66 cm

Прежда: 100% египетски памук: 550-600-650-700-800-900 гр

Кука: 4.5 mm

Мостра:16 бримки x 9  реда = 10 x 10 cm

ГРЪБ И ПРЕДНИЦИ: Жилетката се плете от долу на горе като едно парче/ заедно гръб и предници/ и се започва  от средата/ биетата/ на предната част назад-напред по редове.

Започва се с хлабав синджир от 224-242-259-277-294-312 бримки.

РЕД 1 (опака страна ): направете подем от 4 възд.бр.,* пропуснете една бримка от синджирчето, изплетете по 1 стълбче с нам. във следващите 4 бримки от синджирчето*, повторете от *до * докато останат по: 4-2-4-2-4-2 бримки на синджирчето,завършете като пропускате една бримка и изплитате по едно стълбче в останалите бримки. На реда ще получите общо по: 177-191-205-219-233-247 стълбчета с наметка, обърнете плетивото.

РЕД 2 (лицева страна ): Изплетете по: 11-12-13-14-15-16 стълбчета с нам. за бието, 1 възд.бр., пропуснете 1 ст.с нам., 4 ст. с нам.,1 възд.бр., пропуснете 1 ст.с нам. *11-12-13-14-15-16 ст.с нам.,1 възд.бр.,пропуснете 1 ст.с нам. *, повторете от *до * 12 пъти и завършете с 4 ст. с нам.,1 възд. бр.,пропуснете 1 ст. с нам., изплетете по:11-12-13-14-15-16 стълбчета с нам. за другото бие. РЕД 3(опака страна ):плетете по едно стълбче без наметка във всяка бримка.

Повтаряйте РЕД 1 и РЕД 2, докато дължината на плетивото стане приблизително 10 см, така че следващият ред да е лицев и в него свийте по едно стълбче с наметка във всяка широка ивица с такива, без да свивате в двете биета – т. е. ще свиете общо 12 бримки.

По същия начин свийте и когато дължината на плетивото стане 20 см и 30 см. Тогава ще останат по: 141-155-169-183-197-211 бримки на ред.

Когато дължината стане приблизително: 36-38-38-40-40-42 cm като завършите на опак ред, оставете плетивото на страна и преминете към изплитане на ръкавите.

РЪКАВ:

Плетете в кръг. Започва се с хлабав синджир от 75-82-90-97-105-112 бримки. Затворете синджира в кръг със залепена бримка.

РЕД 1: Подем от 4 възд.бр. в първата бр. от синджирчето* пропуснете 1 възд.бр., 1 ст. с нам. във всяка от следващите 4 от синджирчето *, повторете от * – *, докато останат 4-6-4-6-4-6 бримки, пропуснете 1 бр. и плетете по 1 ст. с нам.във всека от последните бримки от синджирчето. Ще станат по: 60-66-72-78-84-90 ст. с нам. на реда.Поставете маркер в началото на кръговия ред.

РЕД 2: * 9-10-11-12-13-14 ст. с нам., 1 възд.бр., пропуснете 1 ст. с нам. *,
повторете от * - * общо 6 пъти  и завършете с 1 залепена бримка в  
в първа бримка.
РЕД 3: 1 ст. без.нам. във всяка бримка от предходния ред.
Повтаряйте кръг РЕД 2 и РЕД 3, докато дължината стане около 15 см - регулирайте така,
че следващият кръг да  е кръг със стълбчета с нам. и намалете по 1 ст. с нам. във
всяка секция- ще останат по: 54-60-66-72-78-84  бримки на  кръгов ред.
Когато детайлът стане с размери около 28 см - регулирайте така, че следващият кръг да е
 кръг със стълбчета с нам. и оставете ръкава на страни.  
Изплетете и втория ръкав до това състояние.
 ПЛАТКА:

Плетете всички части на жилетката заедно от лицевата страна.

Започнете от бието на дясната предница: 11-12-13-14-15-16 ст. с нам., 1 възд.бр., пропуснете 1 ст.без.нам., 4 ст. с нам., 1 възд.бр., пропуснете 1 ст.без нам., 8-9-10-11-12-13 ст. с нам., 1 възд. бр., пропуснете 1 ст. без нам., 8-9-10-11-12-13 ст. с нам., 1 възд.бр., завършете  следващите 10-11-12-13-14-15  бримки като ст. без.нам. за подмишницата.

Продължете с единия ръкав като започнете от маркера: * 8-9-10-11-12-13 ст. с нам., 1 възд.бр., пропуснете 1 ст. без нам. *, повтаряйте от *до* 4 пъти, 8-9-10-11-12-13 ст. с нам., 1 възд. бр., завършете  останалите 10-11-12-13-14-15 бримки като ст. без нам. за подмишницата.

Продължете с частта за гърба както следва: * 8-9-10-11-12-13 ст. с нам., 1 възд.бр., пропуснете  1 ст. без нам.*, повторете от  *до* 5 пъти, 8-9-10-11-12-13 ст. с нам., 1 възд. бр., завършете  следващите 10-11-12-13-14-15 бримки като ст. без нам. за подмишницата.

Продължете като започнете от маркера на другия ръкав както следва:* 8-9-10-11-12-13 ст. с нам., 1 възд.бр., пропуснете 1 ст. без нам. *, повторете от *до* 4 пъти, 8-9-10-11-12-13ст. с нам., 1 възд.бр., завършете последните 10-11-12-13-14-15 бримки като ст. без нам. за подмишницата.

Продължете с лявата предница както следва:8-9-10-11-12-13 ст с нам., 1възд.бр., пропуснете 1 ст. без нам., 8-9-10-11-12-13 ст. с нам., 1 възд.бр., пропуснете 1 ст. без нам., 4 ст. с нам., 1 възд.бр., пропуснете 1 ст. без нам., 11-12-13-14-15-16 ст. с нам.. Ще получите общо: 213-235-257-279-301-323 бримки на реда.

Продължете да плетете по същия модел назад – напред, като същевременно в следващия  лицев ред  намалявате с по 1 ст. с наметка във всяка секция, без да намалявате в биетата. Общо ще намалите по 20 бримки на реда.

Повторете намаляването първо през  1 лицев ред/ във всеки четвърти ред от плетивото/   3-4-5-3-3-2 пъти и после във всеки лицев ред/във всеки втори ред от плетивото/ още 0-0-0-3-4-6 пъти. Когато свършите всички намалявания,  на реда ще останат по общо: 133-135-137-139-141-143 бримки.

Изплетете един ред със стълбчета без наметка, като едновременно намалите по: 19-17-15-13-11-9 бримки разпределени  равномерно. Ще останат общо по: 114-118-122-126-130-134 бримки на реда.

На края изплетете 3 реда стълбчета без наметка равно върху тези бримки и отрежете конеца.

СГЛОБЯВАНЕ: Зашийте отворите под мишниците. Зашийте копчетата на лявото предно
парче, поставете горното копче на най-горния ред със ст. с нам.   и поставете
останалите копчета на всеки 3-ти ред със стълбчета с нам. към долния ръб.
 Използвайте празнина между 5-то и 6-то стълбче на дясното бие за илици.
 ОБПЛИТАНЕ С ПИКО:Обплетете всички ръбове освен около врата с пико от
4 възд.бримки през 1-1,5 см.

Вижте още плетива за жени на 1 кука:

Плетени летни жилетки

ЕЛЕГАНТНА ПЛЕТЕНА БЛУЗА

2 Красиви Блузи Плетени на 1 Кука

Плетена шапка на 1 кука

Изплитане на шал на 1 кука

Аксесоари плетени на 1 кука

Модел и схема на плетено пончо

Схеми на плетени якички

Powered by WordPress | Designed by: free css template | Thanks to hostgator coupon codes and shared hosting