Болнични за гледане на болно дете

Кодекс за социално осигуряване:

Чл. 38. (1) Болничен лист за гледане на болен член от семейството в дома, както и за гледане на болно дете, настанено при близки, роднини или приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето (ЗЗД), се издава:

1. от лекуващия лекар/лекаря по дентална медицина – еднолично до 14 дни непрекъснато за едно или повече заболявания;

2. от ЛКК – до 30 дни наведнъж, но за не повече от 6 месеца, а след 6-ия месец – след решение на ТЕЛК.

(2) Болничните листове по ал. 1 се издават от лечебните заведения, в които се осъществяват лечението и наблюдението на болния.

Чл. 39. (1) Болничен лист за гледане на деца от семейството се издава еднолично от лекуващия лекар и в следните случаи:

1. за гледане на дете, посещаващо детско заведение, контактно със заразноболен, задължително карантинирано в дома – до изтичане на карантинния период;

2. за гледане на здрави деца, посещаващи детски заведения, върнати оттам поради наложена карантина на тези заведения или на отделни групи – за срока на карантинния период; болничен лист в случая се издава въз основа на служебна бележка от директора на детското заведение за наличността и срока на карантината и за невъзможността детето да бъде прехвърлено в друга група, където няма карантина; служебната бележка се прилага в амбулаторната карта на лицето, което получава отпуска, на което се издава болничен лист за гледане.

(2) Не се издава болничен лист за гледане на здрави деца, оставени под карантина, които не посещават детски заведения.

Чл. 40.

(2) Болничен лист за гледане на дете до 3-годишна възраст, настанено на лечение в лечебно заведение за болнична помощ, се издава еднолично от лекуващия лекар, без да се изисква разрешение на ръководителя на лечебното заведение, за целия престой на осигурения в лечебното заведение.

Чл. 45. (1) Парично обезщетение при условията и в размера на паричното обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване се изплаща и за:

1. гледане или належащо придружаване за медицински преглед, изследване или лечение в страната или в чужбина на болен член на семейството над 18-годишна възраст – на всеки осигурен до 10 календарни дни през една календарна година;

2. гледане или належащо придружаване за медицински преглед, изследване или лечение в страната или в чужбина на болно дете до 18-годишна възраст – до 60 календарни дни през една календарна година общо за всички осигурени членове на семейството; в този срок не се включва времето за гледане на дете по т. 3-5;

3. гледане на дете под карантина до 18-годишна възраст, болно от заразна болест – до изтичането на срока на карантината;

Наредбата за медицинската експертиза на работоспособността определя различни условия и ред при издаване на болнични листове за гледане на болен член от семейството в дома и за гледане на болен член от семейството в лечебно заведение за болнична помощ.
Болничен лист за гледане на болен член от семейството в дома, както и за гледане на дете, настанено при близки, роднини или приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето (ЗЗД), се издава при спазване на общите разпоредби, определящи компетентността на органите на експертизата на работоспособността:
лекуващ лекар (стоматолог) – еднолично до 7 дни непрекъснато;
ЛКК – до 30 дни наведнъж, но за не повече от 6 месеца;
ТЕЛК – след 180 дни без прекъсване/12 месеца с прекъсване в две предходни години и годината на боледуването.

Посочените общи разпоредби не се прилагат при издаване на болничен лист за гледане на:
1. заразноболно дете в дома;
2. дете, посещаващо детско заведение, контактно със заразноболен, задължително карантинирано в дома (до изтичане на карантинния период);
3. здраво дете, посещаващо детско заведение, върнато оттам поради наложена карантина на заведението или на отделна група (за срока на карантинния период);
4. болен член от семейството в лечебно заведение за болнична помощ (за целия престой в лечебното заведение).
Болничният лист за гледане на болен член от семейството по точки 1, 2, 3 и 4 се издава еднолично от лекуващия лекар за целия период, независимо че този период може да бъде по-дълъг от 7, респективно 30 дни.

Правилникът за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза на работоспособността и на регионалните картотеки на медицинските експертизи с чл. 22, ал. 1, т. 6, буква “б” въвежда и допълнителни ограничения за еднолично издадените болнични листове. Отпускът за временна неработоспособност в една календарна година с прекъсване, разрешен еднолично от един или повече лекари, не може да бъде повече от 40 дни. В 40-дневния отпуск не се включват дните за временна неработоспособност поради бременност, раждане, осиновяване, лечение в чужбина и карантина. Със съвместно писмо на МЗ, НОИ и НЗОК от август 2005 г. от 40-дневния отпуск са изключени и дните по еднолично издадените болнични листове за болнично лечение.
Дните по болничните листове, издадени за гледане на болен член от семейството, независимо от мястото където то се провежда, се включват в посочените 40 дни. Във връзка с описаните различни условия и ред при издаване на болничен лист за гледане на болен член от семейството за случаите по точки 1, 2, 3, и 4 и за гледане на болен член от семейството в дома трябва да имате предвид следното:
1. Болничният лист за гледане на болен член от семейството за случаите по точки 1, 2, 3, и 4 (код 25, 26 или 27) се издава еднолично, независимо че с дните по него ползваният отпуск за временна неработоспособност ще бъде повече от 40 дни. Този болничен лист не следва да се обжалва на основание чл. 22, ал. 1, т. 6, буква “б” от правилника.
2. Болничният лист за гледане на болен член от семейството в дома (код 26 или 27) се издава при спазване на условията, посочени в чл. 35, ал. 1 от наредбата и чл. 22, ал. 1, т. 6, буква “б” от правилника. Дните по този болничен лист заедно с дните по предходните еднолично издадени болнични листове не могат да бъдат повече от 40 дни. Болничен лист, с дните по който общата продължителност на временната неработоспособност е повече от 40 дни, следва да се обжалва на основание чл. 22, ал. 1, т. 6, буква “б” от правилника.

Вижте още:

Детски ясли

Записване на дете в детска кухня

Първи преглед на новородено от личен лекар

Детски алергии

Как да успокоим плачещо бебе

Ранно развитие на детето до тригодишна възраст

Развиващи игри за двегодишни деца

Сподели:
Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by: free css template | Thanks to hostgator coupon codes and shared hosting