Детски ясли

Детски ясли и детски кухни:

Чл. 1.

(2) Детските ясли и детските кухни могат да се създават от общините, от физически и юридически лица.

(3) Издръжката на децата в общинските детски ясли и дейността на общинските детски кухни се финансира от съответния общински бюджет.

(4) За отглеждане на децата в общинските детски ясли, както и за получаване на детска храна от общинските детски кухни родителите и настойниците заплащат такси в размери, определени от общинския съвет в съответствие със Закона за местните данъци и такси.

Чл. 2. (1) Детските ясли са организационно обособени структури, в които медицински и други специалисти осъществяват отглеждане, възпитание и обучение на деца от тримесечна до тригодишна възраст.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) Децата се изписват от детските ясли от 1 септември в годината, в която навършват тригодишна възраст, или по желание на родителите преди този срок.

(3) Детските кухни са организационно обособени структури, в които медицински и други специалисти приготвят, съхраняват и предоставят храна за деца до тригодишна възраст.

Глава втора.
ДЕТСКИ ЯСЛИ

Раздел I.
Изисквания към устройството на детските ясли

Чл. 3. Детските ясли са постоянни и сезонни.

Чл. 4. (1) Постоянни детски ясли са тези, в които децата се отглеждат без прекъсване през цялата година. Те биват дневни, седмични и смесени.

(2) В дневните ясли се приемат деца от три месеца до тригодишна възраст за дневен престой. Дневният престой се осъществява всеки ден с изключение на съботните, неделните и празничните дни.

(3) В седмичните ясли се приемат деца от десет месеца до тригодишна възраст за седмичен престой. Децата в седмичните ясли се приемат в понеделник и се предават на родителите в петък. Децата могат да се взимат от родителите и през другите дни на седмицата, като храната за следобедна закуска и вечеря се дава на родителите.

(4) В смесените ясли децата се разпределят в дневни яслени групи и в седмични яслени групи.

Чл. 5. (1) Сезонните детски ясли се разкриват при необходимост за период от 4 до 6 месеца. В тях се отглеждат деца от десет месеца до тригодишна възраст.

(2) Сезонните детски ясли са само дневни.

Чл. 6. (1) В детските ясли децата се разпределят в яслени групи, както следва:

1. Кърмаческа яслена група, в която се приемат деца от тримесечна до десетмесечна възраст. Кърмаческите яслени групи са само дневни.

2. Смесена яслена група, в която се приемат деца от десет месеца до тригодишна възраст.

(2) Броят на децата в една яслена група е:

1. в кърмаческа група – от 6 до 8 деца;

2. в смесена дневна група – от 8 до 16 деца;

3. в смесена седмична група – от 8 до 12 деца;

4. в групи с деца с увреждания или хронични заболявания – от 6 до 8 деца.

(3) Яслени групи могат да се откриват и в целодневни и седмични детски градини, като организацията на работа в тях не се различава от тази на постоянните ясли.

Чл. 7. (Изм. – ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) Методическото ръководство на дейността на детските ясли се осъществява от Министерството на здравеопазването чрез регионалните здравни инспекции, както и от общините.

Чл. 8. (1) Управлението и ръководството на детска ясла се осъществява от директор.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 24 от 2009 г.) Директорът на общинската детска ясла се назначава и освобождава от кмета на общината или района.

(3) Директор на детска ясла може да бъде лице с висше образование по специалност „медицина“ или лице с висше образование по специалност „Медицинска сестра“ или „Акушерка“ на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и с трудов стаж не по-малко от една година.

(4) Директорът на детската ясла:

1. ръководи, контролира и отговаря за цялостната дейност на детската ясла;

2. представлява детската ясла пред всички държавни и общински органи, пред организации, физически и юридически лица;

3. отговаря за организацията и осъществяването на хигиенния и противоепидемичния режим;

4. сключва, изменя и прекратява трудовите договори на лицата, които работят в детската ясла;

5. утвърждава щатното разписание на детската ясла;

6. утвърждава правилник за вътрешния ред за детската ясла;

7. отговаря за законосъобразното и целесъобразното разходване на бюджета на детската ясла.

Чл. 9. В детската ясла задължително работят следните специалисти:

1. медицинска сестра или акушерка;

2. педагог;

3. детегледачка.

Чл. 10. (1) За медицинска сестра или акушерка се назначава лице с висше образование съответно по специалността „Медицинска сестра“ или „Акушерка“ на образователно-квалификационна степен „бакалавър“.

(2) Медицинската сестра или акушерката:

1. ръководи и отговаря за цялостната работа в поверената й група;

2. приема децата и извършва ежедневен контрол на здравословното им състояние, като се информира за това и от родителите;

3. провежда организирани занимания на децата в групата по писмени указания на педагога на яслата и с негово участие;

4. наблюдава здравословното състояние на децата и оказва при необходимост първа помощ;

5. прилага индивидуален подход към всяко дете и активни грижи за новопостъпилите деца през периода на адаптацията им;

6. отговаря за храненето на децата, участва при изготвяне на дневното и седмичното меню за храненето;

7. организира и провежда общозакалителни и специални закалителни процедури по назначение на лекар;

8. прави масаж и гимнастика на кърмачетата;

9. извършва антропометричните измервания на децата;

10. следи за провеждането на имунизациите съгласно имунизационния календар;

11. взема материали за микробиологичен анализ и следи за получаване на резултатите;

12. следи за спазване на хигиенния режим в помещенията и контролира работата на детегледачката;

13. контролира спазването на изискванията към факторите на средата.

Чл. 11. (1) За педагог в детска ясла се назначава лице с висше образование по специалност „Предучилищна педагогика“.

(2) Педагогът в детската ясла:

1. ръководи, организира, планира и контролира цялостната възпитателна работа с децата;

2. осигурява подходящи материали за игра и обучение на децата;

3. изработва и подготвя дидактични пособия за занимания и игри;

4. организира съобразно възрастта и индивидуалните особености на новоприетите деца адаптацията им към детската ясла;

5. разработва периодично планове за възпитателната работа;

6. дава ежедневни писмени и устни указания на медицинската сестра при организирането и провеждането на дневния режим, индивидуалните и груповите занимания, игрите, разходките, забавленията и наблюденията и участва в тях;

7. проследява системно психичното развитие на децата и го регистрира в здравнопрофилактичните им карти.

Чл. 12. (1) За детегледачка в детската ясла се назначава лице със средно образование.

(2) Детегледачката в детската ясла:

1. се грижи за поддържането на личната хигиена на децата;

2. се грижи за общата хигиена на помещенията в групата;

3. активно участва във всички режимни моменти.

Чл. 13. В детска ясла до 60 деца се назначава най-малко един педагог, а на всеки следващи 20 деца се назначава още един педагог допълнително.

Чл. 14. (1) На една яслена група се назначават най-малко две медицински сестри и две детегледачки, като обслужването на децата се осъществява от най-малко една медицинска сестра и една детегледачка на смяна.

(2) В седмичните детски ясли се назначават най-малко две медицински сестри допълнително.

(3) В кърмаческите групи се назначава най-малко една медицинска сестра и една детегледачка допълнително.

Чл. 21. (1) Децата могат да отсъстват от детската ясла:

1. поради отпуск или лични причини на родителите, за което родителите уведомяват писмено директора на детската ясла;

2. поради болест на детето, за което родителите уведомяват детската ясла в тридневен срок.

(2) При отсъствие на дете от яслата повече от 10 дни родителите му представят бележка от личния лекар, че детето е здраво и че не е било в контакт със заразно болен.

(3) При отсъствие повече от един месец се изисква еднократно бактериологично изследване за патогенни чревни микроорганизми с отрицателен резултат само по епидемични показания.

(4) При отсъствие за повече от два месеца – еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).

Чл. 31. (1) Разпространението на заразни заболявания в детската ясла се предотвратява чрез:

1. поддържане на хигиенния режим в помещенията;

2. минимум двукратно дневно проветряване на помещенията в отсъствие на децата;

3. изтупване и при възможност изнасяне на слънце: ежедневно на спалното бельо; ежеседмично на завивките и килимите; ежемесечно на дюшеците (матраците);

4. термодезинфекция на спалното бельо при всяко изпиране и последващо изглаждане с гореща ютия;

5. ежедневна дезинфекция на подовете, измиване с вода и сапун на играчките, масите, столовете, леглата, стените и други предмети, с които децата са в контакт;

6. неколкократно ежедневно измиване и дезинфекция на тоалетните;

7. осигуряване на индивидуални гърнета за децата, които след всяка употреба се измиват и обработват с дезинфекционен разтвор или се обработват термично; за целта детегледачките поставят специална престилка с отличителен знак, като след обслужване на всяко дете задължително измиват и дезинфекцират ръцете си;

8. създаване на условия за измиване на ръцете преди хранене и след използване на тоалетната;

9. дезинфекция на приборите и съдовете за хранене след всяка употреба;

10. използване на индивидуални кърпи за ръце и чаши за вода за всяко дете;

11. ежедневно наблюдение на здравословното състояние на децата.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) Дезинфекцията се извършва с биоциди, за които е издадено разрешение за пускане на пазара на биоциди от министъра на здравеопазването.

Чл. 32. (1) Кухненският блок трябва да отговаря на изискванията на Закона за храните и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане.

(2) В детската ясла се приготвя храна, съобразена с изискванията на Наредба № 23 от 2005 г. за физиологичните норми за хранене на населението (ДВ, бр. 63 от 2005 г.).

(3) От дневното меню се заделят проби, които се маркират и съхраняват в хладилник при температура от 0 до 4°С в продължение на 48 часа.

(4) Не се допуска влагане на суровини и предлагане на храни с изтекъл срок на трайност.

Чл. 33. В пералнята и сушилнята не се допуска контакт на нечистото с чистото бельо, които се държат в отделни помещения.

Вижте още:

Необходими медицински документи за приемане на деца в детско заведение

Освобождаване или намаление на таксите в детските заведения

Режим на прием и издаване на деца в детската градина

Как по-леко детето да се адаптира към детската градина?

Детски ясли

Записване на дете в детска кухня

Болнични за гледане на болно дете

Сподели:
Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by: free css template | Thanks to hostgator coupon codes and shared hosting