Деца със специални образователни потребности

I. КАКВО СА СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ (СОП)?

СОП могат да имат деца, които срещат различни затруднения в обучението си, поради:

 • - Сензорни увреждания (нарушено зрение или увреден слух);
 • - Физически увреждания
 • - Умствена изостаналост;
 • - Езикови-говорни нарушения;
 • - Специфични обучителни трудности (специфични нарушения на ученето);
 • - Емоционални и/или поведенчески проблеми;
 • - Нарушения на общуването и комуникацията;
 • - Хронични заболявания, които водят до СОП;
 • - Множество увреждания.

II. КАКВО ОЗНАЧАВА ИНТЕГРИРАНО ОБУЧЕНИЕ?

 • Интегрирано обучение на деца със СОП е такова обучение, при което детето независимо от вида на увреждането е включено в общата образователна среда.Това се осигурява чрез изграждането и функционирането на подкрепяща среда, която включва подходящи архитектурни и социално-битови условия, индивидуални образователни програми, екипи от специалисти, специални учебно-технически средства и апаратура, дидактически материали и помагала.

III. КАКВО ДА НАПРАВИМ, АКО РАЗБЕРЕМ, ЧЕ ДЕТЕТО НИ ИМА СОП?

 • Когато установите, че Вашето дете изпитва различни трудности в обучението си, трябва да си осигурите необходимата подкрепа и съдействие, като следвате следните стъпки:

А. Къде?

 • - при личния лекар;
 • - при педиатър;
 • - при психолог;
 • - при друг специалист (логопед, специален педагог).

Б. Екип за комплексно педагогическо оценяване (ЕКПО)

 • - Екипът за комплексно педагогическо оценяване е формиран в регионалния инспекторат по образование (РИО) в съответната област.
 • - В постоянния състав на ЕКПО, освен експерт от регионалния инспекторат по образование, се включват ресурсен учител, логопед, рехабилитатор на слуха и говора, психолог, учител от детска градина, учител от общообразователно училище, учител – специален педагог от специално училище, лекар от регионален център по здравеопазване, представител на отдел „Закрила на детето”, при нужда и преводач.

IV. КАКВО ОЗНАЧАВА ОЦЕНЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ?

 • Преценка на най-добрите възможности на Вашето дете да участва пълноценно и по най-достъпен начин в процеса на овладяване и прилагане на знания и умения.

За оценяване са необходими следните документи:

 1. Молба до началника на РИО от родител, настойник, попечител или от директор на специализирана институция за деца
 2. Протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия (ЛКК) или от териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК) с приложени и други медицински документи, които удостоверяват заболяването.
 3. Удостоверение за раждане.
 4. Удостоверение за завършен клас или етап на образование.
 5. Психолого – педагогическа характеристика на детето или ученика.
 6. Творчески работи на детето, писмени работи, рисунки и други материали.

V. КАКВО СЛЕДВА СЛЕД ОЦЕНЯВАНЕТО?

 • След извършване на комплексното педагогическо оценяване ЕКПО насочва децата и учениците със СОП и/или хронични заболявания за обучение в съответни детски градини или училища. Там с децата работи екип от специалисти, който извършва наблюдение и оценка на динамиката в развитието им и изготвя индивидуална образователна програма за тяхното обучение.

VI. В кои нормативни документи е определено интегрирането на деца със СОП?

 • - Закон за народната просвета;
 • - Правилник за прилагане на Закона на народната просвета;
 • - Закон за интеграцията на хората с увреждания;
 • - Правилник за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания.
 • - Наредба №1 за обучението на деца и ученици със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания.

VII. КОИ СА ИНСТИТУЦИИТЕ В СТРАНАТА , АНГАЖИРАНИ С ИНТЕГРИРАНЕТО НА ДЕЦА СЪС СОП?

 • - Министерство на образованието и науката;
 • - РИО в съответната област;
 • - Детски градини и училища в съответната област;
 • - Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със СОП в съответната област; в партньорство с Министерството на труда и социалната политика, Министерство на здравеопазването, Държавна агенция за закрила на детето, Агенция за социално подпомагане, общини, неправителствени организации.

VIII. АКО НЕ СТЕ ДОВОЛНИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО НА ДЕТЕТО, КЪМ КОГО ДА СЕ ОБЪРНЕТЕ?

 • Ако Вие смятате, че детето Ви не получава необходимите грижи и съобразени с неговите възможности и нужди обучение, можете да се обърнете към ЕКПО към РИО, който е органът контролиращ процеса на интегрираното обучение.
 • КОГА СЕ ПРЕКРАТЯВА СТАТУСА НА ДЕТЕТО ВИ НА ДЕТЕ СЪС СОП?Това става по преценка на екипите в детската градина и училището или по Ваше желание.

Вижте още:

За родители на деца със специални образователни потребности

Заповеди, ваканции и неучебни дни за учебната 2017/2018 година

Календар на Учебната 2017/18 година

Самостоятелната форма на обучение

Сподели:
Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by: free css template | Thanks to hostgator coupon codes and shared hosting