За родители на деца със специални образователни потребности

Информация за родители на деца със специални образователни потребности

1.Понятие деца със специални образователни потребности /СОП/.

Понятието специални образователни потребности е определено в нормативните актове на Министерството на образованието, младежта и науката.

Специални образователни потребности могат да имат деца, които срещат различни затруднения в обучението си, поради:
сензорни увреждания / нарушено зрение или увреден слух/;
физически увреждания;
• умствена изостаналост;
• езиково-говорни нарушения;
• специфични обучителни трудности / специфични нарушения на ученето/;
• емоционални и/или поведенчески проблеми;
• нарушения на общуването и комуникацията;
• хронични заболявания, които водят до СОП;
• множество увреждания.

2.Какво е интегрирано обучение?
Интегрираното обучение на деца със СОП е обучение, при което детето независимо от вида на увреждането е включено в общата образователна среда /общообразователното училище/. Това се осигурява чрез изграждането и функционирането на подкрепяща среда, която включва подходящи архитектурни и социално-битови условия, индивидуални образователни програми, екипи от специалисти, специални учебно-технически средства и апаратура, дидактически материали и помагала.

3.Какво трябва да направим, ако разберем, че детето ни има специални образователни потребности?
Когато установите, че Вашето дете изпитва различни трудности в общуването си и в обучението си, трябва да си осигурите необходимата подкрепа и съдействие, като следвате стъпките:

 1. Консултация и преглед от:
 • личния лекар;
 • педиатър;
 • психолог;
 • друг специалист /психиатър, логопед и др./.
 1. Да осъществите контакт с Екипа за комплексно педагогическо оценяване към съответното Регионално управление на образованието в областния Ви град.

ЕКПО се състои от различни специалисти: психолог, специален педагог, логопед, слухово-речеви рехабилитатор, учител, социален работник, лекар и др.
ЕКПО извършва първична оценка на общото развитие на детето или ученика, въз основа на която препоръчва вида и формата на обучение; вида на ресурсното осигуряване и подпомагане; детската градина или училището, които са подходящи за обучението на детето.

Графикът на заседанията на ЕКПО е утвърден в годишен план, който можете да се намери в сайта на РУО.
 За процедурата по представяне на дете/ученик пред ЕКПО и неговото оценяване може да получите информация в детската  градини/училище.

4. За обективно оценяване на потребностите и възможностите на детето/ученика са необходими следните документи:

 1. Молба от родител/настойник, попечител или от директор на специализирана институция за деца.
 2. Медицински документи , издадени от съответните лекари-специалисти, с приложени резултати от проведените медицински консултации и изследвания в зависимост от увреждането или нарушението на детето.
 3. Психолого-педагогическа характеристика на детето от учителя на групата в детската градина или от класния ръководител.
 4. Удостоверение за раждане.
 5. Творчески работи на детето – писмени работи, рисунки и други материали.
 6. Други документи: изследвания, заключения от други специалисти, с които е извършена консултация/ по преценка на екипа/.

ЕКПО към РУО извършва първична оценка на потребностите и възможностите на детето/ученика и попълва Карта за първична оценка на общото развитие на дете или ученик със специални образователни.

Първичната оценка на детето/ученика със специални образователни потребности се извършва в присъствието на родител/настойник.

След извършване на комплексното педагогическо оценяване, ЕКПО препоръчва на децата/ учениците със СОП и/или с хронични заболявания обучение в съответните детски градини и училища, като определя вида и формата на ресурсното подпомагане.
С съответните детски заведения и училища с децата/учениците работят екипи от специалисти, които извършват наблюдение и оценка на динамиката в развитието им и изготвят индивидуална образователна програма за тяхното обучение и развитие.

5.Нормативни актове, в които са определени условия по интегрирането на деца/ученици със специални образователни потребности:

 1. Закон за народната просвета;
 2. Правилник за прилагане на закона за народната просвета;
 3. Закон за интеграцията на хората с увреждания;
 4. Правилник за прилагане на закона за интеграция на хората с увреждания;
 5. Наредба № 1/23.01.2009 г. за обучението на децата и учениците със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания.

Вижте още:

ПРОГРАМА “ДЕТСКО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ” НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА

ИМУНИЗАЦИОНЕН КАЛЕНДАР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Мотивирайте децата си към физическа активност

Деца със специални образователни потребности

Самостоятелната форма на обучение

Сподели:
Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by: free css template | Thanks to hostgator coupon codes and shared hosting