Компенсиране разходите за частна детска градина

НАРЕДБА за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места
(обн. ДВ. бр.20 от 9.03.2021 г.) (публ. 17.03.2021 г.)

Заповед № РД09-695/16.03.2021 г. за определяне на среден месечен размер на средствата от държавния бюджет за издръжка на едно дете в предучилищното образование в държавните и общинските детски градини и училища (публ. 17.03.2021 г.)

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министър на образованието и науката
З А П О В Е Д No РД09-695/ 16.03.2021г.
На основание чл. 283, ал. 13 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 2, ал. 1, във връзка с § 1 от ПЗР от Наредбата за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места, приета с ПМС No 76 от 2021 г. (обн. ДВ, бр. 20 от 2021 г.) и  за целите на изплащане на компенсации през 2021 година на родителите за разходи, извършени за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места
О П Р Е Д Е Л Я М
1.Среден месечен размер на средствата от държавния бюджет за издръжката на едно дете в предучилищното образование в общинските и държавните детски градини и училища за 2021 г.в размер на 291 лв.
2. Размерът по т. 1 е определен въз основа на РМС  No 790  от  30 октомври 2020 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2021 г.
3. Месечният размер на средствата за компенсиране на разходите на родителите за едно дете, изплащани при условията и по реда на Наредбата за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места, не може да надвишава размера по т. 1.

КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ
МИНИСТЪР
Сподели:
Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by: free css template | Thanks to hostgator coupon codes and shared hosting