Нови правила за прием в детска градина в София

Прием в общински детски заведения, ПГУ и I-ви клас

Кандидатстването и класирането в столичните общински детски градини (ДГ), самостоятелни детски ясли (СДЯ) и подготвителни групи в училищата (ПГУ) се извършва единствено през Информационната система за обслужване на детските заведения, ПГУ и I-ви клас (ИСОДЗ, ПГУ и I-ви клас) на адрес: https://kg.sofia.bg.

От учебната 2021/2022 година и приемът в първи клас в общинските училища на територията на Столична община се извършва електронно.

  • Родителите (настойниците) или директорите на ДГ/СДЯ/общински училища създават семеен профил, в който се попълва необходимата информация за кандидатстване  (постоянен/настоящ адрес на родителя/детето, административен район, трудов статус на родителите и пр.), заявяват се предимства по основни и допълнителни критерии и се подреждат кандидатури за желаните детски заведения/училища.
  • Класирането за обявените свободни места се извършва от ИСОДЗ, ПГУ и I-ви клас съобразно подадената от родителите (настойниците) информация за наличие на предимства по алгоритъм, отчитащ събраните точки и желанието на всяко дете. След всяко класиране в сайта на системата и на видно място в ДГ/СДЯ/училището се публикуват списъци на класираните деца, съдържащи инициали на детето, броят точки и генерираният случаен номер в случаите на равенство на точките.
  • Родителите (настойниците) могат да запишат класираното си дете на място в СДЯ/ДГ/училището в рамките на установения срок за записване. Голяма част от заявените от родителите (настойниците) критерии се проверяват по служебен път чрез справки в национални регистри (Национална база данни „Население“, Единна информационна система на медицинската експертиза, Регистър на всички действащи и прекъснали студенти и докторанти). Директорът на СДЯ/ДГ/училището извършва проверка на задължителните документи и на документите, удостоверяващи наличие на предимства. Ако се установи, че са използвани критерии, които са дали предимство на детето и за които не е представен съответния документ, се получава отказ за записване.
  • Подробна информация относно правилата за прием в общинските детски градини, ясли, ПГУ може да намерите в следните документи:

в сила от 1.03.2021 г.

Правила за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община

В детските ясли се приемат деца, които отговарят на следните критерии:

ОБЩИ КРИТЕРИИ НЕОБХОДИМИ
ДОКУМЕНТИ
1 Постоянен или настоящ адрес на територията на
Столична община на един от родителите/настойниците.
- за постоянен адрес 3 т.
- за настоящ адрес – 2 т.
Лична карта /за постоянен адрес/ или оригинал на удостоверение за настоящ
адрес на един от родителите, издадено от съответната районна
администрация преди датата на класиране на детето или се удостоверява служебно.
2 Постоянен или настоящ адрес на територията на административния район на детската ясла – 2 т. Лична карта /за постоянен адрес/ или оригинал на удостоверение за настоящ
адрес на един от родителите, издадено от съответната районна
администрация, преди датата на класиране на детето или се удостоверява служебно.
3 Работещ родител /или в отпуск за отглеждане на дете/ – по 2 т. за родител. За работещ родител по трудово или служебно правоотношение – служебна бележка от работодателя/осигурителя,
която съдържа изх. №, мокър печат с подпис и ЕИК на работодателя, с приложени копия от трудова, служебна или осигурителна книжка
/лицата имат право да заличат трудовите си възнаграждения/.
За самоосигуряващи се родители – копие от платежни документи за внесени осигурителни вноски, преди класиране на детето или данъчна декларация, заверена в НАП, или копие на такава, подадена надлежно по електронен път с входящ номер.
За работещи родители в страни – членки на Европейския съюз – легализиран превод на документа.
За родител в отпуск за отглеждане на дете – служебна бележка, че родителят е в отпуск за отглеждане на дете.
4 Родител, който е редовен студент във ВУ на територията на Столична община – по 2 т. за родител. За родител – редовен студент – служебна бележка от акредитиран ВУ.
За родител, записан за редовна докторантура – копие от заповед за зачисляване в редовна докторантура.
5 Брат/сестра, посещаващи детската ясла, когато двете деца едновременно ще посещават съответната детска ясла – 1 т. (не се прилага за деца близнаци и за деца родени с разлика до 2 години). Генерира се от ИСОДЗ.
6 Деца – близнаци – 1 т. Копия от удостоверения за раждане на децата или се удостоверява служебно.
7 Деца, родени с разлика до 2 години /не се прилага за деца близнаци/ – 1 т. Копия от удостоверения за раждане на децата или се удостоверява служебно.
Ползва се само един от критериите 3 и 4
СОЦИАЛНИ КРИТЕРИИ НЕОБХОДИМИ
ДОКУМЕНТИ
8 Дете с двама починали родители – 6 т. Копия от акт за смърт на родителите и удостоверение за раждане на детето или се удостоверява служебно.
9 Дете с един починал родител – 3 т. Копие от акт за смърт на родителя и удостоверение за раждане на детето или се удостоверява служебно.
10 Дете, на което член от семейството е с инвалидност над 70 % – 3 т. Копие от решение на ТЕЛК.
11 Дете с един неизвестен родител или родител с отнети родителски права – 3 т. Копие от удостоверение за раждане на детето/ или се удостоверява служебно или съдебно решение.
12 Дете, настанено за отглеждане в приемно семейство или семейство на роднини и близки по чл. 26 от Закона за закрила на детето, както и осиновено дете – 3 т. Копие от съдебно решение или заповед за настаняване.
13 Дете в риск – 3 т. /По смисъла на § 1, т. 11, буква „б” и „в” от Закона за закрила на детето/. Писмо от дирекция „Социално подпомагане”.
14 Дете, което живее в семейство/домакинство с три и повече деца – 2 т. Копия от удостоверения за раждане на децата. Оригинал на удостоверения за постоянен/настоящ адрес на всички деца от семейството/домакинството, издадени от съответната районна
администрация, преди датата на класиране на детето или се удостоверява служебно.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРИТЕРИИ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
15 Деца със специални образователни потребности /деца с увреден слух/ – без ограничения /Само за Детска ясла № 35/ – 7 т. Медицински документи
16 Деца с хронични заболявания – 3 т. Експертно решение на ТЕЛК /копие/ за детето.
Ползва се само един от критериите 15 и 16

Сподели:
Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by: free css template | Thanks to hostgator coupon codes and shared hosting