Освобождаване или намаление на таксите в детските заведения

Преференции за пълно или частично освобождаване от месечна такса  в детската градина или ясла ползват следните случаи:

Пълно освобождаване от такса:

1. деца, чиито родител /родители са със и над 71% трайно намалена работоспособност; деца пълни сираци; децата на загинал/ли при производствени аварии и природни бедствия, децата на загинали при изпълнение на служебен дълг.

2. деца с медицинска експертиза за 50% и над 50 % намалени възможности за социална адаптация, издадена съгласно Наредба за медицинската експертиза на работоспособността,

приета с ПМС № 998/ 31.05.2005г.

3. трето и следващи деца на многодетни родители.

Частично освобождаване от такса :

1. с 50 на сто намаление за деца, единият от родителите на които е учащ, редовен студент или редовен докторант;

2. с 50 на сто намаление за деца с един родител / в акта за раждане е вписано баща неизвестен/;

3. Когато две деца от едно семейство са приети в едно или в различни детски заведения, таксата за второто дете се заплаща с 50 на сто намаление.

4. За деца на многодетни родители, таксата се заплаща с 50 на сто намаление за първото и със 75 на сто намаление за второто дете.

При ползване на преференции за пълно или частично освобождаване от такса, всяка учебна

година родителите /настойниците/ подават заявление до директора на ОДЗ ………., придружено с необходимите документи, а именно:

1. за родители /учащи, студенти или докторанти/ – уверение от учебното заведение;

2. за второ /трето дете в семейството, посещаващо детското заведение – копия от

удостоверенията за раждане на двете, респ. трите деца. Когато в детското заведение са приети близнаци поредността им се определя с копие от удостоверение за раждане, издадено от «Гражданско състояние» на общината по месторождение на децата;

3. за деца с намалена социална адаптация от 50 и над 50% – копие от медицинска експертиза и предоставяне на оригинал за справка;

4. за деца, чиито родител /родители са със 71% и над 71% трайно намалена работоспособност – копие от ТЕЛК и представяне на оригинал за справка;

5. В случаите, когато бащата е неизвестен към документите се прилага дубликат на

удостоверението за раждане, издаден в едномесечен срок от датата на подаване на

документите.

6. Освобождаването от таксата или заплащането й в намален размер започва от началото на месеца, следващ месеца на подаване на заявлението, придружено с посочените документи.

Заплащането на таксите се извършва в срок от 1-во до 10-то число на следващия месец.

Вижте още:

Необходими медицински документи за приемане на деца в детско заведение

Режим на прием и издаване на деца в детската градина

Примерни критерии за оценка нивото на развитие на дете при постъпване в детска градина

Как по-леко детето да се адаптира към детската градина?

Детски ясли

Записване на дете в детска кухня

Болнични за гледане на болно дете

Сподели:
Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by: free css template | Thanks to hostgator coupon codes and shared hosting